Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko dr Krystyny Krzekoptowskiej w sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich włacicielom
Data dodania: 2009-06-02 10:21:40

Właciciele gruntów warszawskich, bezprawnie pozbawieni swej własnoci tzw. dekretem Bieruta maj± prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomoci odzyskać. Zawsze opowiadałam się za naprawieniem tej wielkiej krzywdy historycznej bez tworzenia kolejnego łańcucha krzywd i realizowałam to na terenie Gminy Warszawa-Bielany, jako wiceprzewodnicz±ca Rady i Przewodnicz±ca Komisji Polityki Mieszkaniowej. Najemcom zapewniono bowiem prawo do równorzędnego lokalu zamiennego.

Niestety tego dobrego przykładu nie rozszerzono na cał± Warszawę, a przeciwnie wprowadzono prawo miejscowe, które dyskryminuje  włacicieli.Pozbawiono ich nawet bonifikaty przyznanej najemcom przy nabywaniu lokali.  Ten stan rzeczy można i należy zmienić, uchylaj±c uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, które pogarszaj± sytuację prawn± włacicieli nawet w stosunku do stanu wynikaj±cego z ustawy o gospodarce nieruchomociami.Czy można jeszcze raz uwierzyć tym politykom, którzy  przed wyborami   opowiadaj± się za uchyleniem  dekretu Bieruta, skoro dot±d  nie zrobili nic w tej sprawie.
Nie spowodowali  nawet rozwi±zań możliwych do przyjęcia w wietle ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami, tj. nie spowodowali podjęcia uchwały Rady m. st. Warszawy, wprowadzaj±cej sprzedaż włacicielom ich lokali za symboliczn± złotówkę i nie respektowali wynikaj±cego z tej ustawy pierwszeństwa włacicieli do nabywania tych lokali i budynków.
 
D±ż±c do usunięcia spucizny  Bieruta, który ukradł Warszawiakom to, czego nie zd±żył zniszczyć Hitler, trzeba  strzec się tego, że nastepne władze  stan± w tym niechlubnym orszaku, jako winni zaniechania zwrotu nieruchomoci warszawskich ich prawowitym włacicielom.
Bezprawne i krzywdz±ce Warszawiaków uchwały Rady Miasta s± wynikiem albo złej woli radnych (może s± osobicie zainteresowani w utrzymaniu tego bezprawnego stanu rzeczy) albo ich  skrajnej niekompetencji.
 Kandyduj±c na Prezydenta Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz zapewniała, że  przekaże sprawy włacicieli pokrzywdzonych dekretem Bieruta w ręce kompetentnych pracowników. Wydała więc polecenie swemu zastępcy - Wiceprezydentowi Andrzejowi Jakobiakowi szybkiego zajęcia się t± spraw±. Niestety czas biegnie, a nadal nic się w tym zakresie nie zmieniło.
 
Można więc i należy domagać się  od Pani Prezydent, aby spowodowała wniesienie pod obrady Rady  projektu, który w tej sprawie przygotowało Stowarzyszenie "DEKRETOWIEC", na  co pozwala obowi±zuj±ce prawo (potwierdzaj± to opinie  ekspertów).     
 
 Działalnoć polskich władz  surowo ocenił  Trybunał Konstytucyjny, uznaj±c, że w stosunku do warszawskich włacicieli naruszono  zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa”  ( uchwała  TK z dnia 18 czerwca 1996 r. Sygn. akt W. 19/95) .Najwyższy czas skończyć z kontynuacj± polityki Bieruta, gdyż kompromituje to Polskę  także na arenie międzynarodowej, a w dodatku prowadzi to do dewastacji  zasobów,  wskutek niegospodarnego zarz±dzania cudzymi nieruchomociami przez komunalnych zarz±dców.
 
 Takie działanie krzywdzi tez najemców, gdyż zwrot tylko pojedynczych nieruchomoci zaniast wszysttkich, prowadzi do nadmiernych gwałtownych podwyżek czynszów, niespotykanych w żadnym innym europejskim pańtwie.
Władza, która jest winna tego stanu rzeczy  umywa ręce i odsyła  obywateli na drogę s±dow±. Jest to klasyczny przykład gdy władza zamiast rozwi±zywać trudne problemy społeczne jeszcze je dodatkowo mnoży własnym nieumiejętnym postepowaniemTa postawa nie odpowiada  ani europejskim standardom ochrony Obywateli zarówno w odniesieniu do włacicieli, jak i najemców.

Godz. 14.00, ul.  Białostocka 11 - Wizyta u spółdzielców mieszkaniowych z Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PRAGA" i przedstawienie stanowiska