Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


dr Krystyna Krzekotowska na temat współpracy z organizacjami pozarz±dowymi
Data dodania: 2009-05-30 23:41:55

Przemiany dokonuj±ce się współczenie w Polsce i w Europie - zwłaszcza w osiedlach miejskich - wymagaj± nowej strategii. System socjalny, więzi s±siedzkie, opieka nad dziećmi i starszymi ludĽmi, zapobieganie przemocy w rodzinie i społecznemu wykluczeniu - wszystko to wymaga nowego podejcia i nowej organizacji. Przemiany

Przemiany dokonuj±ce się współczenie w Polsce i w Europie - zwłaszcza w osiedlach miejskich - wymagaj± nowej strategii. System socjalny, więzi s±siedzkie, opieka nad dziećmi i starszymi ludĽmi, zapobieganie przemocy w rodzinie i społecznemu wykluczeniu - wszystko to wymaga nowego podejcia i nowej organizacji.

Przemiany dokonuj±ce się w ci±gu ostatnich 10 lat wymagaj± nowych instrumentów, które dotychczas w Polsce nie były stosowane.

Chodzi o europejsk± strategię zarz±dzania miastami. Polega ona na silnym powi±zaniu zarz±dzaniem miastem i Państwem z wykorzystaniem kompetencji i zaangażowania Obywateli.

To stwarza i buduje struktury oraz więzi między odbiorcami pomocy socjalnej i zapewnia bezpieczeństwo socjalne.

Niestety ta strategia, choć jest intensywnie wspierana funduszami europejskimi, nie znalazła dot±d w Polsce zastosowania.

Kandydatka do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Krzekotowska domaga się wprowadzenia tej strategii dla dobra mieszkańców polskich miast i m. st. Warszawy, aby zaspokoić potrzeby socjalne , a zarazem wł±czyć Obywateli do wspólnego działania na rzecz realizacji tej Idei .
Mieszkańcy s± bowiem ekspertami w odniesieniu do osiedli w których zamieszkuj±.
Oni najdokładniej znaj± swoj± sytuację w osiedlu. Oni wiedz± co jest potrzebne i ich projekty s± tańsze w realizacji aniżeli te, które tworzy sama administracja.

Owiadczam, że jako Poseł do Parlamentu Europejskiego zadbam o to, aby te europejskiej i przyjazne Obywatelom formy zarz±dzania Państwem i polskim miastami znalazły zastosowanie w Polsce. Zadbam o to, aby przy zarz±dzaniu osiedlami mieszkaniowymi w polskich miastach i w m. st. Warszawie stosować tę europejsk± strategię zarz±dzania, która stwarza obywatelom możliwoć uczestniczenia w tych procesach.

Dlatego organizacje pozarz±dowe będ± przeze mnie popierane, aby mogły zrealizować sw± ważn± misję na rzecz Obywateli i społeczeństwa obywatelskiego.
Dlatego moje hasło wyborcze brzmi: Wspólnie z Obywatelami dla interesów Polski w Europie

Za tym hasłem kryje się konkretny program i kompetentni fachowcy do jego realizacji, którzy chc± i potrafi± - tak jak ja - pracować wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli.