Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie komunikacji miejskiej
Data dodania: 2009-05-30 23:37:05

Komunikacja miejska, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijaj±cej się metropolii europejskiej, jak± jest Warszawa i miasta podwarszawskie - Grodzisk, Legionów, Nowy Dwór, Otwock, Piaseczno, Pruszków i Wołomin), to podstawowy problem, który rozwi±zać powinny władze państwowe i samorz±dowe.Niestety dot±d

Komunikacja miejska, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijaj±cej się metropolii europejskiej, jak± jest Warszawa i miasta podwarszawskie - Grodzisk, Legionów, Nowy Dwór, Otwock, Piaseczno, Pruszków i Wołomin), to podstawowy problem, który rozwi±zać powinny władze państwowe i samorz±dowe.
Niestety dot±d niewiele w tym zakresie zrobiono, a problem ten stał się dla mieszkańców miast i Warszawiaków przysłowiowym węzłem gordyjskim. Rozwi±zanie tego problemu powinno zaj±ć centralne miejsce w programach rozwojowych Państwa i miast. Wymaga to wprowadzenia do urzędów państwowych i samorz±dowych na wszystkich szczeblach fachowców, w tym specjalistów w dziedzinie inżynierii ruchu drogowego. Chodzi przy tym o to, aby byli to jednoczenie ludzie ze społecznikowsk± pasj± oraz wrażliwoci± na sprawy mieszkańców miast, umęczonych do ostatnich granic w ulicznym smogu, trac±cych czas i energię w zakorkowanych ulicach. W tej dziedzinie, jak i w odniesieniu do wszystkich innych bol±czek Polaków, a mieszkańców Warszawy w szczególnoci, musi przede wszystkim znikn±ć - dot±d wszechobecna - znieczulica urzędnicza.
Odkorkować ulice polskich miast i m. st. Warszawy można i trzeba przez konieczne przyspieszenie budowy metra i jego przedłużenie do miast podwarszawskich, takich jak Piaseczno, czy Konstancin Jeziorna.
Przyspieszyć Trzeba budowę, mostów, obwodnic, miejsc parkingowych na obrzeżach miasta, ale także przez zastosować znan± w Europie nowoczesn± inżynierię ruchu drogowego.
Przeznaczone na ten cel rodki Unii Europejskiej nie zostały dot±d wykorzystane i istnieje niebezpieczeństwo, że w ogóle przepadn±, jeli stosowne projekty nie wpłyn± na czas.
Mamy więc z jednej strony ogromne potrzeby mieszkańców miast, zwłaszcza takich aglomeracji, jak Warszawa, z drugiej natomiast strony mamy do czynienia z marnotrawieniem energii ludzkiej i Funduszy Europejskich, które powinny służyć poprawie warunków życia polskich Obywateli. Nie dochodziłoby do tak katastrofalnego stanu komunikacji, jak i innych miejskich urz±dzeń, gdyby istniało zrozumienie władz, że funkcje w urzędach to nie synekury lecz służba obywatelom.
Wiele nieprawidłowoci można wyeliminować przez lepsz± organizację pracy urzędów i zatrudnianie fachowców, a nie tylko partyjnych kolegów.
Mieszkańców Warszawy nie można skazywać na uci±żliwoci zwi±zane z rozbudow± prawie w samym centrum Warszawy lotniska, czy dróg szybkiego ruchu. Miastu potrzebne s± takie drogi, ale musz± one być usytuowane poza osiedlami mieszkaniowymi. Konieczna jest - przy podejmowaniu decyzji dotycz±cych mieszkańców - współpraca z mieszkańcami, jako najlepszymi ekspertami, znaj±cymi swoje potrzeby i bol±czki. Dlatego moje hasło brzmi: WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI DLA INTERESÓW POLSKI W EUROPIE.
Warszawa i miasta podwarszawskie mog± i powinny odegrać ważn± rolę w projektach europejskich i być sił± napędow± rozwoju zarówno miast polskich, jak i miast innych nowych państw członkowskich. Niezbędnym ku temu warunkiem jest poprawa stanu komunikacji miejskiej, przy wykorzystaniu (a nie marnowaniu) przeznaczonych na ten cel funduszy unijnych.