Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie równouprawnienia kobiet
Data dodania: 2009-05-30 12:45:03

Większoć naszych obywateli to Kobiety, a więc mój program wyborczy będzie realizowany dla kobiet i z kobietami.

 

 

Kobieta w Polsce aby osi±gn±ć pozycje równorzędn± z pozycj± mężczyzny, musi mieć znacznie wyższe od niego kwalifikacje.  Dlatego w Parlamencie Europejskim zadbam o  równe prawa dla mężczyzn i kobiet w pracy i w rodzinie. Zadbam o sprawiedliwy podział obowi±zków oraz o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i mobbingowi w miejscu pracy,. Zjawiska te  występuj±  w skali masowej i godz± w poczucie godnoci  kobiet w Polsce. Polskie prawo nie zapewnia Kobietom.skutecznej  ochrony. .

Jako Poseł Parlamentu Europejskiego wspierać będę tak± politykę, aby   co najmniej 50% także wysokich stanowisk państwowych  powierzano Kobietom, dla zapewnienia im  realnego wpływu na  podejmowane  decyzje w Polsce i w Europie. Mamy w gronie kandydatów  Kobiety o wysokich kwalifikacjach, a jednoczenie zaangażowane i rozumiej±ce europejsk± strategię rozwoju Państwa.

Jako  Kandydatka do Parlamentu Europejskiego  nie deklaruję pustych obietnic, ale już realizuję  konkretne programy na rzecz kobiet m.in. jako  Wiceprezes  Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

Jednym z najtrudniejszych problemów kobiet działaj±cych w organizacjach pozarz±dowych jest to, że nie  zawsze można skłonić mężczyzn do współpracy.

Tymczasem udało się to nam osi±gn±ć w ramach kierowanego przeze mnie Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw. Zapraszam wszystkie Kobiety do współpracy, w tym także do umiejętnego  przygotowywania i realizowania projektów wspieranych przez Unię Europejsk±, które służ± równemu statusowi kobiet i mężczyzn.                 

Istotn± zasad± Unii Europejskiej jest wspieranie równego statusu kobiet i mężczyzn, także  finansowo. Jeli Państwo mnie Krystynę Krzekotowsk± wybierzecie to z całych sił będę te projekty wspierać.

Dziękuję Demokratycznej Unii Kobiet za ciekaw± i maj±c± zaskakuj±ce zakończenie prezentację, dotycz±c± mojej osoby, któr± można obejrzeć na mojej stronie www.krzekotowska.pl