Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko w sprawie osób niepełnosprawnych
Data dodania: 2009-05-29 10:51:30

Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu

 

Rozwój cywilizacji obok dobrodziejstw niesie za sob± także skutki ujemne. Coraz  więcej osób ulega wypadkom. Postęp medycyny ratuje  życie dzieciom z wadami wrodzonymi. Osoby te na stałe staj± się osobami niepełnosprawnymi, wymagaj±cymi wsparcia nas wszystkich, którym ich los nie jest obojętny. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta. Aż 20% z nas przeżywa przejciowo lub nieustannie problemy zwi±zane z  cierpieniem.W warunkach integracji europejskiej istniej± formy finansowego wspierania takich osób i ich rodzin, aby mogły maksymalnie samodzielnie lub z niewielk± pomoc±  funkcjonować w społeczeństwie, żyć ze swymi rodzinami w swoich dotychczasowych mieszkaniach..W ramach rewitalizacji miast i osiedli mieszkaniowych należy dostosować do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno mieszkania, jak i urz±dzenia wewn±trzosiedlowe i ogólnomiejskie (podjazdy i niskie wejcia do autobusów). 

W nowym budownictwie oraz komunikacji powinno się uwzględniać  potrzeby osób niepełnosprawnych.   W Polsce w ogóle,  a w Warszawie w szczególnoci mamy ogromne zaniedbania w tej dziedzinie, które mog± i powinny być w szybkim czasie nadrobione, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy europejskich przeznaczonych specjalnie na ten cel. W programach rozwojowych należy docenić wielk± wagę  tego celu.Osobom niepełnosprawnym należy  zapewnić  wszechstronn± pomoc, aby w strategii rozwoju Polski i miasta stołecznego Warszawy poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych  i pomoc socjalna  stała się  spraw± priorytetow±.   Wszelkiego możliwego wsparcia należy udzielić  zwłaszcza  organizacjom pozarz±dowym, które maj± ogromne zasługi w niesieniu pomocy charytatywnej osobom potrzebuj±cym.   Powołana przeze mnie wraz z innymi rodzicami pierwsza w wolnej  Polsce Fundacja POMOCNA DŁOŃ stworzyła i zbudowała  modelowy wzorzec domu rodzinnego dla osieroconych dzieci niepełnosprawnych. Służy ona za wzór wielu innym tego typu inicjatywom w Warszawie i innych miastach.  

W ramach współpracy z t± Fundacj±, a także Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw i Stowarzyszeniem Damy Radę od lat organizuję bezpłatne poradnictwo prawne dla osób niezamożnych. Pomagaj± mi w tym radcowie prawni, a zwłaszcza  m±ż Jerzy Krzekotowski i córka Iwona Krzekotowska-Olszewska.Zapraszamy do współpracy nasze Koleżanki i Kolegów Prawników - społeczników, podejmuj±cych działania dla dobra wspólnego, wyręczaj±c Państwo Polskie, w którym - mimo licznych zapowiedzi - ci±gle nie ma  ustawy o prawie ubogich, zapewniaj±cej ludziom  niezamożnym, a zwłaszcza niepełnosprawnym, dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.