Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko w sprawie obywatelskiego prawa do informacji
Data dodania: 2009-05-23 13:01:04

Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie obywatelskiego prawa do informacji - europejska strategia współpracy z Obywatelami oraz z mediamiInformowanie obywateli o wszystkich podejmowanych przez władze decyzjach -  zarówno przed ich podjęciem, jak i po podjęciu  - to podstawowy warunek europejskiej strategii zarz±dzania Państwem  dla obywateli i wspólnie z obywatelami.

 

 Strategię tę  przedstawiam na  konkretnych przykładach, wskazanych w  wielu stanowiskach,  szeroko udostępniane wszystkim mediom - prasie, radiu i telewizji. Przedstawiam je także na mojej stronie internetowej.

Na poprawę systemu komunikowania się z obywatelami przeznaczone s± liczne fundusze europejskie, które nie s± w wystarczaj±cy sposób zagospodarowane, a niekiedy wręcz marnowane, jak np. rodki przedakcesyjne przeznaczone dla spółdzielczoci (o czym mówi tzw. Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych).  Wygl±da to tak, jakby  władze w Polsce  wolały, aby te fundusze przepadły, niżby je mieli otrzymać polscy obywatele, spółdzielcy, osoby niepełnosprawne i wiele innych uprawnionych rodowisk. Czy można sobie wyobrazić bardziej szkodliw± dla obywateli postawę urzędnicz±.

Niestety informacje na ten temat nie s± obywatelom udostępniane.

 

Tylko z mediami i dzięki mediom można przełamać tę niechęć władzy do udostępniania obywatelom informacji, zwłaszcza wtedy gdy chc± ukryć własne zaniedbania.

 

Często wynika to też  z braku umiejętnoci współpracowania z mediami  oraz z braku wzajemnego zrozumienia dla pełnionych ról społecznych.

 

Brak informacji lub ograniczenia w tej dziedzinie naruszaj±  konstytucyjne prawo Obywateli do informacji

 

Rewolucyjny wprost przełom w zakresie dostępu do informacji zapewnia Internet, którego rozwój i upowszechnienie wspierane jest licznymi projektami finansowanymi z funduszy europejskich.

 

Postuluję m±dre wykorzystanie  tych funduszy oraz  potanienie usług internetowych i telekomunikacyjnych, także z uwagi na poszerzenia  rzeczywistego a nie tylko  formalnego prawa obywateli do informacji.

.

Dzięki remy możliwe jest szybsze zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, które potrafi zorganizować swe wysiłki wokół wspólnych celów.


Umieszczaj±c  stanowiska w ważnych dla obywateli sprawach na stronie internetowej  wyrażam  szacunek do Wyborców i Ich konstytucyjnego prawa do informacji.  Zapewniam Im zarazem możliwoć  kontrolowania zgodnoci  deklarowanych pogl±dów z rzeczywistymi moimi działaniami  i postępowaniem w życiu zawodowym i społecznym

 

Tylko ja, jako kandydat  na Parlamentu Europejskiego przyjęłam  hasło wyborcze: Wspólnie z Obywatelami dla interesów Polski w Europie.

Aby to urzeczywistnić  przyjęłam -  jako główny cel, - informowanie Obywateli .

Jest  to nieodzowny element podejmowania decyzji wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli. Współpraca taka jest konieczna zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji dotycz±cych mieszkańców. Mieszkańcy s± bowiem najlepszymi ekspertami znaj±cymi swoje potrzeby i bol±czki.

Strategia ta zakłada intensywn± współpracę z mediami, Dziennikarzami Prasy Radia i Telewizji.

Z uwagi na dziennikarskie powołanie i etos tego zawodu  s± to bowiem  wielcy i naturalni sojusznicy w tej sprawie.

 

Szczególnie wiele uchybień i zaniedbań w  tej  ważnej dziedzinie można zarzucić pierwszym polskim  posłom do Parlamentu Europejskiego (mijaj±cej kadencji 2004-2009 r. ), którzy niekiedy całkowicie lekceważyli to fundamentalne dla  demokracji prawo obywatelskie. Nie  przekazywali  oni bowiem zgoła żadnych informacji o zadaniach zrealizowanych w czasie pierwszej historycznej kadencji w tym Parlamencie. Niektórzy z nich nie mieli się po prostu czym pochwalić, gdyż kadencje tę "przespali".

 

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego uczynię wszystko aby prawo Obywateli do informacji było w Polsce respektowane zgodnie ze standardami europejskimi.

 

 

Współpraca z mediami jest niezwykle istotna ta ochrony  praw  Obywateli. Czasem tylko dotarcie przez media do opinii publicznej jest  dla Obywatela ostatni± desk± ratunku.

 

 

Z osobistego dowiadczenia jako komentatora  mogę powiedzieć, że wielkim dorobkiem w tej dziedzinie może  się poszczycić wiele  programów radiowych o telewizyjnych informacyjnych oraz wielu Dziennikarzy z lwim pazurem.

 

W tym miejscu wyrażam za to serdeczne podziękowanie zwłaszcza  dla  takich stacji, jak TVP INFO,  TVP -  Program Zapytaj Prawnika, Polsat - program Nieruchomoci,   TVN Warszawa,  Superstacja (programy informacyjne - m.in. przy współpracy z Helsińska Fundacj± Praw Człowieka), Radia dla Ciebie.

Lwie pióro, które uratowało dziesi±tki skrzywdzonych obserwowałam  u wielu Dziennikarzy  dzienników i tygodników.

 

Dzięki informacjom medialnym  my Obywatele uczymy sie  funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej, która wymaga opartej na informacji samodzielnoci i aktywnoci.

W przeciwieństwie do systemu nakazowo-rozdzielczego społeczeństwo cywilne funkcjonuje na podstawie norm prawa cywilnego, które s± skuteczne tylko wtedy gdy znamy "instrukcję obsługi". 

 

Dlatego  odbywam regularnie tzw. dyżury telefoniczne i bezporednie rozmowy z Czytelnikami  w Redakcjach wielu pism, w stacjach telewizyjnych oraz radiowych (np. trwaj±cy od kilku lat  program Wszechnicy obywatelskiej w Radiu dla Ciebie)..

 

 Trzeba do minimum ograniczyć nic nie przynosz±ce Obywatelom - oprócz zgorszenia - występy kłótliwych polityków na rzecz  atrakcyjnych i przystępnych dla Odbiorców programów informacyjnych, maj±cych bezporedni  wpływ na lepsze funkcjonowanie, a tym samym wyższy komfort życia Obywateli w  społeczeństwie obywatelskim  zjednoczonej Europy..