Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie szkolnictwa i nauki
Data dodania: 2009-05-23 12:55:14

Kształc±ca się młodzież jest nasz± przyszłoci± i dlatego musimy stwarzać jej szanse, aby po ukończeniu polskich szkół i uczelni nie musiała emigrować w poszukiwania pracy. 

W Polsce, a  szczególnie  w Warszawie mamy wiele  renomowanych  szkół, uczelni wyższych i placówek naukowych, które dzięki pracy kształceniowej i pracom naukowo-badawczym maj± ogromne znaczenie dla rozwoju naszego miasta i kraju, a tym samym dla dobrobytu Obywateli.
Konieczne jest zapewnienie wszystkim tym placówkom warunków, w których będ± w stanie prawidłowo wypełniać swoja misję. Fundusze Europejskie na te cele powinny służyć wszystkim tym placówkom, a nie tylko niektórym z nich, by w ten sposób stwarzać warunki dla rozwijania innowacyjnoci,  przy zapewnieniu  równego dostępu do edukacji warunkuj±cego  i zapewniaj±cych młodym ludziom równoć szans życiowych .

 

Kształc±ca się młodzież jest nasz± przyszłoci± i dlatego musimy stwarzać jej szanse, aby po ukończeniu polskich szkół i uczelni nie musiała emigrować w poszukiwania pracy.

Warszawa, jako Europejska Metropolia stwarza szanse dla wszystkich. W Unii Europejskiej  istnieje wiele instrumentów wyrównywania  tych szans i zapobiegania  dyskryminacji.

Chodzi o to, by z tych możliwoci  umiejętnie korzystać dla dobra wspólnego.


W procesie kształcenia potrzebne s± reformy. Np. szybkie przemiany i towarzysz±ce im zmiany prawa wymagaj± ustawicznego uzupełniania wiedzy, także o prawie europejskim. Dotyczy to prawników wszystkich zawodów, a zwłaszcza prawników zatrudnionych w Urzędach, aby nie miały miejsca złe i niezgodne ze standardami europejskimi praktyki przy załatwianiu spraw obywateli.

Jedn± z pilnych potrzeb jest powołanie w Warszawie  wspieranej przez Parlament  Europejski Europejskiej Akademii Prawa  i Administracji na wzór tego typu Akademii, któr± dysponuj± stare państwa członkowskie, korzystaj±ce od lat  z pomocy finansowej Parlamentu Europejskiego.

 
Warszawa jako stolica największego nowego państwa członkowskiego powinna być siedzib±, w podobny sposób finansowanej, Akademii.

Tak długotrwałe zaniechanie tej inicjatywy szkodzi interesom Obywateli, którym powinno się zapewniać odpowiadaj±c± standardom europejskim  obsługę w urzędach  i organach  wymiaru sprawiedliwoci uwrażliwionych na ochronę praw człowieka. Potrzebne to jest zwłaszcza  mieszkańcom Warszawy, uwikłanych w największ± iloć długotrwałych spraw s±dowych.

Jako poseł do Parlamentu Europejskiego  udzielę wsparcia tej inicjatywie, jak również innym inicjatywom kształceniowym w Warszawie służ±cym  kształtowaniu i utrwalaniu    przyjaznych Obywatelom postaw w każdym urzędzie i s±dzie.