Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko w sprawie wykorzystywania Funduszy Europejskich
Data dodania: 2009-05-23 12:45:41

Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie wykorzystywania Funduszy Europejskich spotkanie w Unii Spółdzielców Mieszkaniowych
         
Oceniaj±c aktualn± sytuację zwi±zan± z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich wyrażam obawę, że   możemy stracić częć rodków  unijnych przeznaczonych dla Polski z powodu ich nie  wykorzystania. 

 

  To opóĽnia inwestycje w mieszkalnictwie  zarówno  w dziedzinie modernizacji, jak i w zakresie pilnie potrzebnego  nowego budownictwa dla osób niezamożnych. 

 

 W swoim programie przewiduję dostarczenie rodzinom mieszkań po przystępnych cenach, przy pomocy Funduszy Europejskich,  przeznaczonych na budownictwo socjalne. 

Przy pomocy Funduszy Europejskich można także stworzyć nowe miejsca pracy. 

 

Możliwoć powoływania do życia spółdzielni europejskich  stwarza nowe możliwoci dla inwestorów w dziedzinie mieszkalnictwa. Także ta możliwoć nie jest do dzi wykorzystywana. 

 

Od 2007 r. rozwój miast stał się najważniejszym punktem strategii rozwojowej Unii Europejskiej.   Pojawiaj± się zatem nowe szanse  dla finansowania projektów  rewitalizacji  miast i osiedli mieszkaniowych z udziałem spółdzielni i  wspólnot mieszkaniowych.

 

Nie wolno  lekceważyć tych instytucji, ważnych dla  poprawy warunków życia ludzi w miecie. Instytucje administracji państwowej i samorz±dowej nie powinien działać na szkodę Obywateli, nie wykorzystuj±c  szansy, jak± s± właciwe użyte i zagospodarowane Fundusze  Europejskie przeznaczone na rozwój miast. 

 

Unia Europejska stwarza szansę poprawy warunków życia. Pojawia się szansa i tylko szansa, której nie wolno zaprzepacić, zajmuj±c się  waniami i sporami zamiast intensywnej pracy na rzecz tworzenia  sprzyjaj±cych i łatwiej dostępnych dla Obywateli   programów pozyskiwania i wykorzystywania funduszy europejskich.

 

Fundusze unijne przeznaczone na nowe technologie, rewitalizację i termomodernizację mog±  spowodować obniżenie kosztów, a więc także zmniejszenie opłat na utrzymanie i eksploatację domów i mieszkań.

 

Aby lepiej to zadanie wykonać można skorzystać z dowiadczeń innych państw UE, które znacznie wczeniej miały okazję te umiejętnoci zdobyć i wyrażaj± gotowoć  podzielenie sie z nami ta wiedz±. 

 

W tej dziedzinie podejmowałam  już wiele inicjatyw,  przy współpracy z organizacjami działaj±cymi w dziedzinie mieszkalnictwa, w tym z Uni± Spółdzielców Mieszkaniowych.

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego  udzielę wszelkiego wsparcia tym inicjatywom  i jeszcze bardziej zacienię wspomniane formy współpracy, aby uruchomić wręcz "pospolite ruszenie" i aktywnoć Obywateli w wykorzystaniu  wspomnianych Funduszy.

Podejmę też skuteczny lobbing na rzecz zwiększenia  Funduszu Europejskich dla Polskich Obywateli.

W szerokim zakresie powinno to obj±ć członków spółdzielni, których w winy ówczesnego rz±du pozbawiono przeznaczonych dla spółdzielców tzw. funduszy przedakcesyjnych.