Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Kodeks Wyborczy - wybory prezydenta miasta cz. I
Data dodania: 2018-07-13 22:56:51

Mimo braku oficjalnego terminu jesiennych wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zestaw przydatnych informacji dla osób, które zamierzają wystartować w jesiennych wyborach do rad gmin i rad miejskich Instrukcja uwzględnia zmiany wprowadzone znowelizowanym Kodeksem wyborczym. Uprawnienie do zgłaszania kandydata na prezydenta miasta Kandydata na prezydenta, burmistrza lub wójta może zgłosić komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w tej samej gminie, w której chce wystawić kandydata na prezydenta lub wójta. .

Mimo braku oficjalnego terminu jesiennych wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zestaw przydatnych informacji dla osób, które zamierzają wystartować w jesiennych wyborach do rad gmin i rad miejskich
Instrukcja uwzględnia zmiany wprowadzone znowelizowanym Kodeksem wyborczym.

Uprawnienie do zgłaszania kandydata na prezydenta miasta

Kandydata na prezydenta, burmistrza lub wójta może zgłosić komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w tej samej gminie, w której chce wystawić kandydata na prezydenta lub wójta.

Jeżeli komitet chce zgłosić kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców, wtedy liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych w każdym z okręgów w tym mieście nie może być mniejsza, niż wynosi liczba radnych, wybieranych w danym okręgu wyborczym.

KOMITET WYBORCZY

W świetle art. 88 § 1 Kodeksu wyborczego funkcję komitetu wyborczego organizacji pełni organ organizacji upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz.

Organ, o którym mowa w § 1, powołuje:
1)
pełnomocnika wyborczego uprawnionego, z zastrzeżeniem art.127, do występowania na rzecz w imieniu komitetu wyborczego;
2)
pełnomocnika finansowego, o którym mowa art. 127.

ZAWIADOMIENIE

Organ, o którym mowa w § 1, zawiadamia właściwy organ wyborczy o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o
powołaniu pełnomocników, o których mowa w § 2.

W zawiadomieniu, o którym mowa w § 3, podaje się również:
1)
nazwę komitetu wyborczego utworzoną zgodnie z
przepisami art. 92 i art. 95 oraz adres siedziby komitetu i
numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji;
2)
imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego, o którym mowa w § 2 pkt 1;
3)
imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego, o którym mowa w § 2 pkt 2'[

ŚRODKI FINANSOWE

W świetle art. 134.§ 1 Kodeksu wyborczego środki finansowe komitetu wyborczego są gromadzone wyłącznie na jednym rachunku bankowym. Zawiadomienie, o
którym mowa w art. 97, stanowi podstawę do otwarcia
rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach określonych w przepisach o ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników.

.Suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz danego komitetu wyborczego nie może przekraczać 15 - krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265
), obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

.W przypadku gdy suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz danego komitetu wyborczego przekroczy kwoty określone odpowiednio w § 2 albo 3, wówczas nadwyżka sumy ponad dopuszczalny limit podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na zasadach określonych w art.149.
§ 5.

WPŁATY CZEKIEM, PRZELEWEM LUB KARTĄ PŁATNICZĄ

Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.

Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu komitetu wyborczego musi zawierać zastrzeżenie o wymaganym w
kodeksie sposobie dokonywania wpłat na rzecz komitetu
wyborczego oraz dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych przez komitet wyborczy, a także o
dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat (tylko po przyjęciu zawiadomienia p zgłoszeniu kandydatów i tylko do końca kampanii wyborczej). .