Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Uroczysta Inauguracja Światowej Akademii Prawa
Data dodania: 2018-02-09 00:34:20

Światowy Kongres Polaków serdecznie zaprasza na Wydarzenie Patriotyczno-Kulturalne w Pałacu Kultury i Nauki s. Broniewskiego w dniu 10.02.2018 r. g. 18.00. Będzie to Inauguracja Światowej Akademii Prawa i I Światowy Bal Polaków, połączony z aukcją na cele charytatywne. Światowa Akademia Prawa ma służyć informowaniu przy współpracy z mediami o najlepszych światowych standardach ochrony praw obywateli i tym samym ich wdrażaniu i budowaniu poczucia bezpieczeństwa 20 mln. rzeszy Polaków na obczyźnie. Zarazem będzie służyła pogłębianiu współpracy Polaków ponad podziałami dla wykorzystania dla dobra Polski ich potencjału intelektualnego i zdobytych za granicą doświadczeń, co było głównym postulatem I Światowego Kongresu Polaków, który pierwszy raz od 1029 r. obradował w Warszawie na Zamku Królewskim w dniu 3.11.2017 r. Będzie to godna forma uczczenia 100.Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zaproszenia skierowano także polskich konsulatów i Ambasad za granicą oraz do Ambasad państw znajdujących się w Polsce. Serdecznie pozdrawiamy Z poważaniem Serdecznie pozdrawiamy mec. Stefan Hambura Prezes Światowego Kongresu Polaków dr Krystyna Krzekotowska wiceprezes Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl

Światowy Kongres Polaków serdecznie zaprasza na Wydarzenie
Patriotyczno-Kulturalne w Pałacu Kultury i Nauki s. Broniewskiego w dniu
10.02.2018 r. g. 18.00.
Będzie to Inauguracja Światowej Akademii Prawa i I Światowy Bal Polaków,
połączony z aukcją na cele charytatywne.

Światowa Akademia Prawa ma służyć informowaniu przy współpracy z mediami o
najlepszych światowych standardach ochrony praw obywateli i tym samym ich
wdrażaniu i budowaniu poczucia bezpieczeństwa 20 mln. rzeszy Polaków na
obczyźnie.
Zarazem będzie służyła pogłębianiu współpracy Polaków ponad
podziałami dla wykorzystania dla dobra Polski ich potencjału intelektualnego
i zdobytych za granicą doświadczeń, co było głównym postulatem I Światowego
Kongresu Polaków, który pierwszy raz od 1029 r. obradował w Warszawie na
Zamku Królewskim w dniu 3.11.2017 r.

Będzie to godna forma uczczenia
100.Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zaproszenia skierowano także polskich konsulatów i Ambasad za granicą oraz
do Ambasad państw znajdujących się w Polsce.

Serdecznie pozdrawiamy


Z poważaniem

Serdecznie pozdrawiamy

mec. Stefan Hambura
Prezes Światowego Kongresu Polaków

dr Krystyna Krzekotowska
wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

www.swiatowykongrespolakow.pl


te. 603 996 408

 

P.S.
Więcej informacji o Światowej Akademii Prawa w poniższych materiałach:

https://www.youtube.com/watch?v=b8PEf6_PMvA

https://www.youtube.com/watch?v=9BEpaBSZ2kA

http://www.polskamowi.pl/page/1/?s=krzekotowska

Mec. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków i wiceprezes dr
Krystyna Krzekotowska na konferencji prasowej w dniu 2.02. 2018 r.
poinformowali o zbliżającym się Patriotyczno-Kulturalnym Wydarzeniu dla
uczczenia 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Będzie to uroczysta inauguracją Światowej Akademii Prawa i I Światowy Bal
Polaków w dniu 10.02.2018 r. w Sali Broniewskiego Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie.

Światowa Akademia Prawa ma służyć wzmocnieniu ochrony Polaków w kraju i za
granicą, a tym samym budowaniu poczucia bezpieczeństwa
dwudziestomilionowej rzeszy Polaków na obczyźnie, co było jednym z głównych
postulatów I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się na Zamku
Królewskim w dniu 3.11.2917 r.

Uroczysta inauguracja Światowej Akademii Prawa będzie godną formą
uczczenia wielkiego jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości z udziałem Polaków z całego świata.

Do uczestniczenia w tym Patriotyczno-Kulturalnym Wydarzeniu, połączonym z
wystawą i aukcją na cele charytatywne w Pałacu Kultury i Nauki w dniu
10.02.2018 r. Światowy Kongres Polaków zaprosił Polaków z całej Polski i
całego świata, z polskich Konsulatów i Ambasad za granicą oraz Ambasad i
Konsulatów państw znajdujących się w Polsce, co jest jednocześnie formą
promocji i podnoszenia rangi Polski na arenie międzynarodowej.

Pragniemy pracować dla realizacji wspaniałej misji Stowarzyszenia
Światowy Kongres Polaków, jaką jest promocja Polski i jednoczenie Polaków w
kraju i za granicą - ponad podziałami i różnorodnością polityczną - w pracy
dla dobra wspólnego, dla podniesienia dobrobytu i rangi Polski i Polaków na
arenie międzynarodowej, dla pobudzenia niekiedy uśpionego wielkiego
potencjału intelektualnego Polaków.

Sprzyjać temu będzie zwiększenie troski o stosowanie w stosunku do Polaków w
kraju i za granicą światowych standardów ochrony obywateli, dzięki
uruchomieniu umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany dobrych praktyk.

Podjęta w skali światowej współpraca ponad podziałami i łącząca nas troska
o Polskę i poprawę jakości życia oraz obywatelskiej partycypacji Polaków w
Polsce i za granicą - wszystko to było inspiracją dla wielkiej
Międzynarodowej Obywatelskiej Inicjatywy, powołania do życia Stowarzyszenia
Światowy Kongres Polaków i Światowej Akademii Prawa przy współpracy z
wiodącymi placówkami naukowymi - Uczelnią Łazarskiego i Państwową Szkołą
Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Światowa Akademia Prawa przy współpracy z prawnikami w Polsce oraz
prawnikami Polakami, w państwach, w których mieszkają Polacy będzie się
zajmowała gromadzeniem wiedzy o systemach prawnych w tych państwach oraz jej
upowszechnianiem zgodnie z konstytucyjnym prawem Obywateli do informacji,
przy współpracy z mediami i wykorzystaniu zarówno tradycyjnych, jak i
nowoczesnych internetowych form publikacji (portali i mediów
społecznościowych).
Wzmocnieniu ochrony prawnej oraz poszerzeniu dostępu do innowacji
naukowych będzie służył w szczególności Dział Prawny, obejmujący w
szczególności prawo gospodarcze, rodzinne i cywilne.
Z kolei umiędzynarodowione kształcenie zapewni wdrożenie światowych
standardów ochrony obywateli a także wzmocni działania na rzecz stosowania
alternatywnych form rozwiązywania sporów, w tym mediacji.

Dzięki współpracy z mediami Światowa Akademia Prawa będzie się przyczyniać
do upowszechniania i podnoszenia na wyższy poziom kultury prawnej, co
sprzyjać będzie realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do informacji i
zarazem będzie formą profilaktyki zapobiegającej naruszaniu norm prawnych.
Dzięki pogłębieniu wiedzy o statusie i sytuacji Polaków za granicą będzie
możliwa bardziej skuteczna forma pomocy Państwa dla Polaków udzielana przez
ambasady i konsulaty.
Ochroni to wiele polskich rodzin zagrożonych odebraniem dzieci i
umieszczaniem ich w sierocińcach lub rodzinach zastępczych nie związanych z
polskością.
Na pytania dziennikarzy dotyczące postulatu udostępnienia 20 miejsc w
Parlamencie dla Polaków za granicą, mec. Stefan Hambura przypomniał jak
nikłe jest dotąd zainteresowanie Polaków za granicą wyborami. Uczestniczy w
nich niecałe 200 tys. Polaków, podczas gdy we Francji, która udostępnia
swej diasporze miejsca w parlamencie do wyborów idzie ponad 2 mln
Francuzów mieszkających poza granicami Francji.
Odnośnie pytania red. Sabiny Augustynowicz dotyczącego gremiów
zainteresowanych projektem dr Krystyna Krzekotowska poinformowała, ze
projekt wychodzi on naprzeciw postulatom zawartym m. in w Raporcie MSZ
(opartym o informacje z Ambasad, poszczególnych resortów oraz organizacji
Polaków za granicą) o sytuacji Polaków na świecie, dostępnym także na
stronie Fb Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków.
Poinformowała też o rozmowach, jakie Światowy Kongres Polaków odbył w
Senacie, MSZ, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Ministerstwie
Sprawiedliwości oraz z rektorami i dziekanami Wydziałów Prawa, w tym Uczelni
Łazarskiego w Warszawie, Europejskiej Wyższej Szkle Prawa i Administracji w
Warszawie oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej.

Podstawowe znaczenie dla realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do
informacji oraz zapobiegania naruszaniu norm prawnych będzie miała - jak
zaznaczono na konferencji prasowej - współpraca z dziennikarzami, aby
hermetyczny język prawniczy uczynić zrozumiałym dla każdego
zainteresowanego. Dlatego ich rola i znaczenie jest nie do przecenienia.

Informacja o prawie obowiązującym w państwach w których mieszkają Polacy
zapobiegnie wielu tragediom związanym zwłaszcza z odbieraniem polskim
rodzinom dzieci i skazywaniem ich na ciężkie przeżycia i wynarodowienie.
Badania prawo-porównawcze Światowej Akademii Prawa będą przydatne także dla
ulepszania prawa polskiego a umiędzynarodowione kształcenie prawników i
urzędników przyczyni się do zwiększenia ich wrażliwości i wdrażania w
praktyce najlepszych światowych standardów ochrony praw obywateli.

dr Krystyna Krzekotowska i mec. Stefan Hambura przytoczyli przykłady i
doświadczenia Europejskiej Akademii Prawa w Trier oraz polsko-niemieckiej
wymiany prawników organizowanej w Instytucie Badania Prawa Sadowego
Ministerstwa Sprawiedliwości a także doświadczenia z pracy w charakterze
radcy Ambasady Polskiej w Berlinie. Poinformowali też o projekcie Polsko-Niemieckiej Konferencji Prawniczej na
Uczelni Łazarskiego w dniu 20.04.2018 r.

Na koniec członek Zarządu Światowego Kongresu Polaków Andrzej Rępalski
poinformował o programie Wydarzenia Patriotyczno-Kulturalnego Światowym
Balu Polaków w dniu 10.02. 2018 r. w tym o wystawie obrazów na cele
charytatywne. Mec. Stefan Hambura zaprosił na wydarzenie 10.02.2018 r.
Złożył też
podziękowanie wzystkim obecnym w tym szczególnie red. Andrzejowi
Dybowskiemu prezesowi Polska Mówi, z który od początku wspiera medialnie
Światowy Kongres Polaków, dzięki czemu wspólnie zrealizowana została
pierwsza pionierska seria publikacji o prawach Polaków w Polsce i za
granicą.

 

Poniżej link do tych publikacji.

 

http://www.polskamowi.pl/page/1/?s=krzekotowska

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uyINoJ8ZV4&feature=youtu.be

 

Warto dodać, że dzięki uprzejmości i transmisji red. Macieja
Samborskiego informacja na ten temat dociera szeroko i jest dostępna na
stronie www.swiatowykongrespolakow.pl