Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


dr Krystyna Krzekotowska i JEJ DOROBEK
Data dodania: 2018-01-28 10:39:52

dr Krystyna Krzekotowska i JEJ DOROBEK Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam w 1964 r. pisząc prace magisterską pod kierunkiem prof. dr Zbigniewa Radwańskiego, który był także promotorem mojej pracy doktorskiej. W 1974 r. uzyskałam na tym Wydziale tytuł doktora nauk prawnych na podstawie pracy na temat: „Ochrona Rodziny a spółdzielcze prawo do lokalu”. Opublikowana na podstawie tej pracy książka uzyskała wyróżnienie Krajowej Rady Spółdzielczej w konkursie na najlepsze prace o tematyce spółdzielcze i zapoczątkowała serię kolejnych ksiązek i innych publikacji.

 dr Krystyna Krzekotowska i JEJ DOROBEK
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam w 1964 r. pisząc prace magisterską pod kierunkiem prof. dr Zbigniewa Radwańskiego, który był także promotorem mojej pracy doktorskiej. W 1974 r. uzyskałam na tym Wydziale  tytuł doktora nauk prawnych na podstawie pracy na temat: „Ochrona Rodziny a spółdzielcze prawo do lokalu".

Opublikowana na podstawie tej pracy książka uzyskała wyróżnienie Krajowej Rady Spółdzielczej w konkursie na najlepsze prace o tematyce spółdzielcze i zapoczątkowała serię kolejnych ksiązek i innych publikacji.   

Pierwsza dekada pracy zawodowej poświęcona była zdobywaniu doświadczeń i podnoszeniu kwalifikacji.  Służyła temu praca w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, którą łączyłam z aplikacją sadową zakończoną w 1968 r. egzaminem sędziowskim.
  Wiele  doświadczeń zawodowych dostarczyła mi wieloletnia praca w charakterze Radcy Prawnego Prezydenta, pełnienie w latach 1994-1998 funkcji radnej i wiceprzewodniczącej Rady w Warszawie oraz Radcy Prawnego Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (wpis na listę Radców Prawnych decyzją Prezesa Okręgowej Komisji Arbitrażowej nr Sz-315/R z 5 marca 1970 r.).
W tym czasie współpracowałam z Wiesławem Chrzanowskim, który był wówczas szefem Zespołu Radców Prawnych w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
W 1976 r. podjęłam pracę w Instytucie Naukowym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako adiunkt, Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego oraz Sekretarz Naukowy Rady Naukowej i Sekretarz Redakcji Zeszytów Naukowych IBPS.
Współpracowałam w tym okresie z dr Irena Kleniewską. Wpólnie prowadziłyśmy liczne badania empiryczne i organizowałyśmy  krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, w tym pionierską polsko-niemieckiej współpracę prawników, naukowców i praktyków (m.in. z Instytutem Maxa Planca w Monachium i Hamburgu,   z Niemieckim Stowarzyszeniem Sądów kierowanym przez sędziego Sigfrieda Willutzkiego). Ta współpraca zaowocowała wieloletnią coroczną wymianą  grup studyjnych, co było pomocne dla udoskonalenia orzecznictwa sądowego z elementem międzynarodowym. Zorganizowałam cykl niemiecko-polskich konferencji, sympozjów i kongresów.
Na konferencji na temat: "Prawo, a nowe tendencje rozwoju społecznego" prof. S. Willutzki jakże trafnie stwierdził: „Współpraca prawników w Europie, wyzwania wynikające z nowych tendencji rozwoju społecznego, znalazły się na takim etapie, że przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania.  Dobrobyt gospodarczy pozostaje w ścisłym związku z wolnym, demokratycznym systemem prawa. Sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy jednocześnie uruchomimy wszystkie możliwe kanały współpracy dla ulepszenia stosunków prawnych w Europie" (por. Jurysta, Magazyn prawniczy 1996 nr 12).  
W latach 1998-2001 byłam radcą Ambasady Polskiej w Berlinie i w tym czasie mogłam nie tylko uczestniczyć, ale silniej wspierać współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki. Publikacje dla Polaków w Niemczech, wydawane początkowo pod pseudonimem mogłam zastąpić oficjalnymi publikacjami, w szczególności na łamach Kuriera Berlińskiego POLONICA.
 Po powrocie z placówki dyplomatycznej podjęłam pracę na Uczelni Łazarskiego, organizując jako pełnomocnik Dziekana Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego.
 Od kilkunastu lat jestem wykładowcą i Kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.
 Doświadczenia polskie poszerzałam przez współpracę międzynarodową. Były to wykłady i staże naukowe w zagranicznych placówkach naukowych, w tym w Akademii Sędziowskiej w Trier, w Instytucie Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu, w Instytutucie Geothego w Murnau oraz na Uniwersytecie w Regensburgu i Bayreuth. Byłam Stypendystką DAAD. Jestem autorką 25 książek i setek innych publikacji prawniczych.
Jestem współzałożycielem i członkiem władz wielu krajowych i międzynarodowych organizacji. Także wspólnie z nimi uczestniczyłam jako organizator, referent, moderator, tłumacz w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i kongresach. Moje funkcje społeczne to. m.in.
wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

- wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników,
- przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii,
- Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
 - Redaktor Naczelny Pisma „Inicjatywy Obywateli" i "Mieszkalnictwa i Prawa"
Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa,
- Sekretarz P Redakcji Zeszytów Naukowych Instytutu Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości,
- Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Instytutu IURYSTA,
członek Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa",
- Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Autorów Polskich.
- Sekretarz Generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Wspierania Kontaktów Gospodarczych, Naukowych i Kulturalnych Wschód-Zachów,
- Sekretarz Generalny Fundacji POMOCNA DŁOŃ
 Jestem założycielem i członkiem władz Fundacji POMOCNA DŁOŃ, która zbudowała i prowadzi pierwsze w Polsce prywatne centrum zamieszkania i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Jako przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ współuczestniczyłam w pracach sejmowych nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz w konsultacjach w formie uczestnictwa i współorganizowania konferencji w Urzędach Marszałkowskich i Wojewódzkich,
 W celu popularyzowania nauki zajmuję się  publicystyką społeczno-prawną oraz  dziennikarstwem obywatelskim m.in. na portalu www.wiadomości24.pl Posiadam legitymację prasową nr 28 dwutygodnika „Pracownik Państwowy i Społeczny" oraz legitymację nr 88 Stowarzyszenia Autorów Polskich. Dla obrony słabszych i popularyzacji prawa współpracuję z mediami, z prasa, radiem (zwłaszcza w Radio dla Ciebie) i Telewizją (zwłaszcza TV BIZNES i TVN 24).
 DYPLOMY i WYRÓŻNIENIA
- DYPLOM UZNANIA za zasługi dla współpracy międzynarodowej,
- DYPLOM TV BIZNES z okazji 100 odcinka programu RUCH W NIERUCHOMOŚCIACH,
 - DYPLOM UZNANIA Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
- DYPLOM UZNANIA Kongresu Budownictwa,
- STATUETKA za działalność społeczną i charytatywną Stowarzyszenia DAMY RADĘ ,
- CERTYFIKAT WYBITNEGO EKSPERTA KONGRESU BUDOWNICTWA,
- DYPLOM UCZELNI Łazarskiego za zajęcie I MIEJSCA W KONKURSIE NA PUBLIKACJE W MEDIACH,
- Certyfikat Encyklopedii WCHO IS WCHO w Polsce.
- Wyróżnienie Naczelnej Rady Spółdzielczej w konkursie na książkę o tematyce spółdzielczej za książkę p.t.: „Prawa małżonków do mieszkania spółdzielczego" .
podziękowanie Ministra Sprawiedliwości oraz podziękowanie Sejmu RP za pracę ekspercką w Komisjach Sejmowych
Współpracuję z mediami, prasa, radiem , telewizja oraz portalami internetowymi m. nn. dla upowszechniania wiedzy i kultury prawnej oraz zwiększenia poziomu ochrony prawnej obywateli. Uczestniczyłam w licznych kampaniach społecznych politycznych mających na uwadze wspomniane wyżej cele.  
DOŚWIADCZENIA DYDAKTYCZNE
1.    Dydaktyczną działalność prowadzę w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego od 2005 r. Wcześniej od 2001 r. w latach 2001-2002 - także w ramach Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego oraz jako  pracownik Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji   na tej Uczelni.
Wykładam prawo rzeczowe, rodzinne i spadkowe. Prowadzę seminaria magisterskie oraz jestem opiekunem studenckiego Koła Naukowego Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego. Pod moim kierunkiem powstało i zostało obronionych kilkadziesiąt prac magisterskich. Recenzowałam też wiele prac magisterskich, napisanych pod kierunkiem innych pracowników naukowych.
 2.     Działalność dydaktyczną prowadziłam także na Wydziale Prawa i ADMINISTRACJI Wyższej Szkoły Prawa i Zarządzania im. H. Chodkowskiej, w latach 2006 - 2007 oraz na Uczelni Vistula w Warszawie. 
3.    Działalność dydaktyczną prowadziłam także w formie szkoleń: 
- dla sędziów sądów powszechnych w ramach Instytutu Badania Prawa Sądowego,
- dla radców prawnych i adwokatów , spółdzielców , zarządów, pośredników i rzeczoznawców majątkowych m.in. ramach Zrzeszenia Prawników POLSKICH, Centrum Edukacyjnego IURYSTA , Spółki Oświatowej EDUKACJA, Spółki Konsultingowej Vista, Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Stowarzyszenia Pośredników POLONIA, Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomo Polonia, Federacji Rynku Nieruchomości.
Monografie i inne publikacje książkowe 
1.    Prawa małżonków do mieszkania spółdzielczego, Zakład Wydawnictw CZSP, Warszawa 1978
2.    Spółdzielcze prawo do lokalu a rozwód, Wyd. CZSBM, Warszawa 1979
3.    Problemy graniczne prawa cywilnego i administracyjnego (współaut.), Wyd. Instytutu Badania Prawa Sądowego , Warszawa 1980
4.    Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1983
5.    Synteza z prac cywilno-prawnych za rok 1982 (współautorstwo i redakcja naukowa), Wydawnictwo Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa 1984
6.    Zanim otrzymasz klucze,  Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1984
7.    Seminarium prawa spółdzielczego, skrypt, Warszawa 1985
8.    Prawo lokalowe z komentarzem, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1986
9.    Syntezy z prac cywilno-prawnych i orzecznictwo za lata 1983-1984 (współaut.i redakcja naukowa), Wyd. Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa 1986
10.                      Spółdzielcze prawo mieszkaniowe (współaut.), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1986
11.                      Książka naukowa jako czynnik postępu cywilizacyjnego(współaut.), Wyd. Stowarzyszenia Autorów Polskich, Warszawa 1986
12.                       Prewencja w prawie polskim i czechosłowackim (współautorstwo), Wyd. Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa 198
13.                      Jahrbuch fur OSTRECHT (wspólaut.), Deutscher Bundes-Verlag GmbH/Bonn 1987
14.                      Prawo mieszkaniowe, Instytut Wydawniczy ZZ, Warszawa 1988
15.                      Mieszkanie spółdzielcze a prawa małżonków i członków rodziny, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1988
16.                      Mieszkanie a uprawnienia domowników, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988
17.                      Formy prawne korzystania z mieszkań, Instytut Wyd. ZZ, Warszawa 1988
18.                       Syntezy z prac cywilno-prawnych i orzecznictwo za lata 1985-1986 (współaut.i redakcja naukowa), Wyd. Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa 1989
19.                       Ehe und Familie im privaten Und offentlichen Recht (współautorstwo), Wyd. Wissenschaftlischen Vereinigung fur Familienrecht e.V. Bonn 1990
20.                       Syntezy z prac cywilno-prawnych i orzecznictwo za lata 1987-1988 (współaut.i redakcja naukowa),  Wyd. Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa 1991
21.                       Ochrona prawa do lokalu w spółdzielni, Wyd. Europejskiej Akademii Wschód-Zachód, Warszawa 1992
22.                       Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową (współaut.), Wyd. VERLAG DASHOFER , Warszawa 2001 (co kwartał aktualizowane)
23.                      Prawo mieszkaniowe-przepisy- orzecznictwo- objaśnienia , Wyd. Centralny Ośrodek Informacji budownictwa, Warszawa 1992
24.                       Spółdzielcze prawo mieszkaniowe (współaut.), Wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1993
25.                       Prawo lokalowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego, (współaut.), Wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1994
26.                       Spółdzielcze prawo mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego (współaut.), Wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1994
27.                      Prawo rodzinne i mieszkaniowe w świetle polskiego i niemieckiego ustawodawstwa (współautorstwo i redakcja naukowa), Wyd. Zakład Wydawnictw i Usług Prawniczych JURYSTA, Warszawa 1995
28.                       Nowe spółdzielcze prawo mieszkaniowe (współaut.), Wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1995
29.                      Prawo a nowe tendencje rozwoju społecznego w Europie (współautorstwo i resekcja naukowa),  Wyd. Fundacji Instytut Niemiecko-Polski" JURYSTA, Warszawa 1996
30.                       Prywatyzacja mieszkań, Wyd. Unii Spółdzielców Mieszkaniowych, Warszawa 1997
31.                       Prawo mieszkaniowe- spółdzielcze prawo do lokalu, odrębna własność lokali i najem w spółdzielni, Wyd. Inwestprojekt - System, Warszawa 1998  
32.                       Eksmisja z lokali mieszkalnych, Wyd. STUDIO-Sto, Bielsko-Biała 1999
33.                       Prawo mieszkaniowe. Poradnik (współaut.), Wyd. STUDIO-Sto, Bielsko-Biała 2001
34.                       Prawo spółdzielcze z komentarzem, Wyd. Sto, Bielsko-Biała 2003
35.                      System prawa mieszkaniowego (współaut.), Wyd. STO, Bielsko-Biała 2004
36.                      Prawo wyborcze, Wyd. STUDIO-Sto, Bielsko-Biała 2005
37.                      Jak wygrać ze spółdzielnią (współaut.), Wyd. Infor, Warszawa 2005
38.                      Europejska Akademia Prawa. Perspektywy współpracy prawników w Europie  (współaut.),  Wyd. Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa i Technico Facility Enginering, Warszawa 2005
39.                       Mieszkalnictwo i Prawo 1996-1014 (współautorstwo i redakcja naukowa), Wyd.  Fundacja Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa
40.                      Własność    budynków i lokali, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Poznań 2013,
41.                      Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową (współaut.), Wyd. VERLAG DASHOFER , Warszawa 2013 - 2018
Artykuły
1.    Sytuacja prawna małżonków względem spółdzielczego prawa do lokalu w razie ustania wspólności, NP. 1975, nr 10-11
2.    Ochrona rodziny a instytucja pierwszeństwa z art. 145 ustawy o spółdzielniach i ich związkach, , NP. 1976, nr 7-8
3.    Ochrona posesoryjna w stosunkach między małżonkami na tle korzystania z mieszkania, NP. 1976, nr 10
4.    Uprawnienia domowników członka spółdzielni względem spółdzielczego prawa do lokalu, NP. 1976, nr 11
5.    Orzekanie w wyroku rozwodowym o spółdzielczym prawie do lokalu, NP. 1977, nr 10-11
6.    Świadczenia przyznawane z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, NP. 1977, nr 12
7.    Spółdzielcze prawo do lokalu, jako przedmiot wspólności majątkowej małżonków (współaut.), ZN IBPS 1977, nr 7
8.    Radca prawny, jako pełnomocnik w postępowaniu cywilnym (współaut.), NP1978, nr 10
9.     Najem wynikający z decyzji administracyjnej a rozstrzygnięcia w sprawach mieszkaniowych w wyroku rozwodowym, PiP 1978, nr 12
10.    Obowiązki alimentacyjne, Gazeta Prawna 1979, nr 19
11.    Ochrona i umacnianie rodziny, GP 1979, nr 6
12.    Funkcjonowanie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy, ZN IBPS 1979, nr 12
13.    Smieznyje problemy grażdankowo i administratywnowo prawa, „Sowriemiennmoje polskoje prawo" 1980, nr 1/3
14.    Problematyka spółdzielczego prawa do lokalu należącego do małzonka, Np. 1979, nr 5
15.    Dobro dziecka w prawie polskim w świetle podstawowych funkcji rodziny, NP. 1980, nr 1
16.    Rozwód a mieszkanie, NP 1980, nr 9
17.    Problemy graniczne prawa cywilnego i prawa administracyjnego, NP. 1980, nr 10
18.    Ogólne zasady prawnej ochrony rodziny (wswpółaut.), ZN IBPS 1980 nr 13
19.    Spóldzielcze prawo do lokalu, jako przedmiot rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym, Pal. 1980 nr 3
20.    Spojrzenie z wielu stron na dobro dziecka, GP 1980, nr 14
21.    Prawna ochrona rodziny (próba ujęcia systemowego), RPEiS 1980 nr 1
22.    Spółdzielcze prawo do lokalu po rozwodzie, GP 1980 nr 13
23.    Problemy prawa cywilnego i administracyjnego w sądowym postępowaniu cywilnym (współaut.) w: Problemy graniczne prawa cywilnego i administracyjnego, Warszawa 1980
24.    Problemy prawne kooperacji międzysektorowej w rolnictwie, PiP 1980 nr 10
25.     Co z mieszkaniem po rozwodzie, GP 1980, nr 11
26.    Sadowa kontrola decyzji administracyjnych, NP. 1981 nr 5
27.    Rodzina z perspektywy sądu, GP 1980 nr 19-20
28.    Kontrola decyzji administracyjnych w postępowaniu przed Naczelnym Sadem Administracyjnym, ZN IBPS 1981, nr 14
29.    Rola prawa w rozwoju gospodarki rolnej kraju, NP. 1981, Nr 2
30.    Ojciec dla dziecka z próbówki, GP 1981 nr 1
31.    Eksmisja z lokali mieszkalnych , ZN IBPS 1981, nr 15
32.    Możliwości i metody badania przyczyn naruszeń norm prawa cywilnego, ZN IBPS 1881 nr 15
33.    Główne problemy polityczno-społeczne i prawne sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych, PiP 1981 nr 2
34.    Spółdzielcze stosunki lokalowe w świetle projektowanych rozstrzygnięć ustawodawczych,  ZN IBPS 1982, nr 16
35.    Zagadnienia wybrane z zakresu problematyki mieszkaniowej w nowym prawie spółdzielczym, ZN IBPS 1982, nr 17-18
36.    Umacnianie więzi nauki i praktyki , ZN IBPS 1982, nr 17-18
37.    Rola prawa cywilnego w warunkach reformy gospodarczej, PiP 1982 nr 8-9
38.    Spółdzielcze prawo do lokalu w świetle projektu nowej ustawy o spółdzielniach i ich związkach, Problemy Praworządności 1982, nr 8-9
39.    Rola prawa w umacnianiu rodziny, PiP 1982, nr 2
40.    Dorobek i kierunki prac legislacyjnych, ND 1882 nr 9
41.    Prawo pracy a reforma gospodarcza, ND 1982, nr 12
42.    Sytuacja prawna dziecka urodzonego wskutek sztucznego zapłodnienia, NP. 1982, nr 5-6
43.    Eksmisja z lokali mieszkalnych w orzecznictwie sądowym, NP. 1982, nr 7-8
44.    Mieszkanie dla rodziny, GP 1982, nr 6
45.    Uchybienia sądów w sprawach mieszkaniowych, GP 1982, nr 2
46.    Cywilnoprawna i administracyjnoprawna regulacja stosunków mieszkaniowych , PiP 1983 nr 8
47.    Funkcjonowanie prawa cywilnego w warunkach reformy gospodarczej a zagadnienia spółdzielczości Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, 1983, nr 1
48.    „Sowriemiennmoje grażdanskoje prawo" w „Sowriemiennmoje polskoje prawo" 1983
49.     Spóldzielcze prawo do lokalu w „Sowriemiennmoje polskoje prawo" 1983
50.    Nowe elementy w procesie tworzenia prawa, ND 1983, nr 12
51.    Prawo o Prawie, Tyg. Demok. 1983, nr 35
52.    Nowe unormowanie spółdzielczych stosunków lokalowych, PiP 1984, nr 1
53.    Zagadnienia kompetencyjne rozstrzygania sporów prawnych, NP. 1984, nr 4
54.    Charakter prawny spółdzielczego prawa do lokalu a status prawny domowników, ZN IBPS 1984, nr 21-22
55.    Spółdzielcze prawo do lokalu jako prawo osobowo-majątkowe, RPE i S 1984 nr 2
56.    Własnościowe i lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, Palestra 1984, nr 2
57.    Tworzenie prawa - problemy i rozwiązania, ND 1984, nr 3
58.    Prawna regulacja sporów zbiorowych, Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego 1984, nr 1-2
59.    Spółdzielcze stosunki lokalowe w świetle „Przeglądu orzecznictwa sądowego z zakresu prawa spółdzielczego" NP. 1984 nr 2
60.    Prawna regulacja sporow zbiorowych, PPiS 1984, nr 5
61.    Prawna problematyka ruchu zawodowego PPiS 1984, nr 5-7
62.    Prawna problematyka notariatu, GP 1984, nr 9
63.    Spory Zbiorowe, PP 1984, nr 3
64.    Organizacja i funkcjonowanie sądownictwa w Czechosłowacji , GP 1984, nr 18
65.    Porucnictvo nad maloletnymi detmi w polskom prave, „Socjalisticke Sudnictvo 1985 nr XXXVII
66.    Wejście w prawa zmarłego najemcy a roszczenia o przyjecie do spółdzielni i przydział lokalu, PiP 1985, nr 4
67.    System organizacyjny spółdzielczości mieszkaniowej (aspekty cywilnoprawne), ZN IBPS 1985, nr 23
68.    Ustrojowo-prawna pozycja notariatu w PRL, ZN IBPS 1985, nr 23
69.    Opieka nad małoletnimi w prawie polskim, NP. 1985, nr 10
70.    Organizacja wymiaru sprawiedliwości , Oświata w Wychowanie, 1986, nr 17
71.    Ochrona dóbr osobistych w prawie polskim, Pal. 1985, nr 5
72.    Własność i sposoby jej ochrony, ZN IBPS 1985, nr 24
73.    Ochrona posiadania w stosunkach miedzy małżonkami , PP 1985 nr 8-9
74.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu spółdzielczego prawa mieszkaniowego, PP 1985, nr 1
75.    20-lecie obowiązywania kpc, PP 1985, nr 10
76.    Rola zakładów pracy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych a prawne formy korzystania z mieszkań, PiZS 1985, nr 12
77.    Rola i uprawnienia związków zawodowych w przedsiębiorstwie, PiZS 1985, nr 3
78.    40-lecie wymiaru sprawiedliwości (współaut.), PiP 1985, nr 5
79.    Sprawy lokalowe w orzecznictwie NSA GP 1985, nr 7
80.    Socjologiczno-prawna problematyka rozstrzygania sporów, ZN IBPS 1985, nr 24
81.    Orzecznictwo Sadu Najwyższego z zakresu prawa spółdzielczego, ZSEiT 1985, nr 1
82.    Schutz der minderjahrigen In polnischen Recht, Jugendrecht 1986, nr 1
83.    Wohnungsrecht und Wohnungspolitik in Polen, Munchen 1986
84.    Status urzędnika państwowego a prawo zrzeszania się w związki zawodowe, PiP 1986, nr 1
85.     Prawo cywilne z perspektywy 40-lecia, NP. 1986, nr 1
86.    Rozstrzyganie sporow cywilnych w świetle badań, Np. 1986, nr 10
87.    Zasada samorządności i jej urzeczywistnianie w ustawodawstwie polskim, ZN IBPS 1986, nr 26
88.    Wkład mieszkaniowy i budowlany w spółdzielni mieszkaniowej, SM 1986, nr 2-4
89.    Nowe rozwiązania PRAWNE A ZAKRESIE DEMOKRACJI WYBORCZEJ, Zeszyty Historyczne 1986, nr 1
90.    Niektóre problemy prawa cywilnego w świetle dokumentu "Ocena stanu cywilnego i rolnego", PP 1986, nr 4
91.    Mieszkania funkcyjne, ZSEiT 1986, nr 6
92.    Prawna pozycja kobiety, ND 1986, nr 8
93.    Neue Prinzipien des Genossenschaftsrecht der VR Polen (w) Rechtsfragen der Kooperation In der Landwirtschaft, Leipzig 1986
94.    Najem mieszkań funkcyjnych i innych związanych z zatrudnieniem, PP 1987, nr 2
95.    Charakter prawny uchwał walnego zgromadzenia a uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli Pal. 1987, nr 3
96.    Zbycie spółdzielczego prawa do lokalu typu własnościowego ZN IBPS 1997, nr 27-28
97.    Prawo mieszkaniowe (próba ujęcia systemowego), Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, 1987, nr 4
98.    Dziedziczenie spółdzielczego prawa do lokalu, Problemy Praworządności 1987 nr 4
99.    Spółdzielcze oprawo do lokalu jako przedmioty obrotu prawnego, PP 1987, nr 10
100.                       Prawne formy korzystania z mieszkań, PP 1987, nr 12
101.                       Zarządzanie budynkami mieszkaniowymi, SM 1987, nr 2
102.                       Ochrona prawna gruntów wodnych, Rada Narodowa 1987, nr 10
103.                       Zasada samorządności i jej urzeczywistnianie w ustawodawstwie polskim, ZN IBPS 1997, nr 27-28
104.                       Własność komunalna, GP 1987 nr 3
105.                       Ubezpieczenia społeczne w krajach Europy Zachodniej, GP 1987, nr 21
106.                       Własność i jej ochrona, RN 1987, nr 12
107.                       Najem mieszkań RN 1987, nr 22
108.                       Ochrona prawna obywateli, RN 1997, nr 34
109.                       Sprawy mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985-1986, ZN IBPS 1987
110.                       Inseminatio artificialis a sytuacja prawna dziecka, PiP 1988, nr 5
111.                       Ekspektatywa spółdzielczego prawa do lokalu, Pal. 1988, nr 6
112.                       Notariat a spółdzielcze prawo do lokalu, ZN IBPS 1988, nr 29
113.                       Mieszkanie a ochrona rodziny, Studia Prawnicze 1988
114.                       Nowe tendencje w ruchu zawodowym na świecie, ZN IBPS 1988, nr 29
115.                       Wohnungsrecht Und Wohnungspolitik In Polen, Zeitschrift  fur das Gemeinnutzige Wohnunswesen in Bayern, 1988 nr 2
116.                       Das Wohnungsrecht In Polen, Institut fur Ost recht, Munchen 1988, Jahrbuch fur Ost Recht
117.                       Der Urheber Und die sozialversicherung In der Volksrepublik Polen, Sozialrechtslehrertagung vom 2-4.03. 1988 in Freiburg
118.                       Prawo do garazu uzytkowego i garazu w spółdzielni mieszkaniowej , SKN 1988, nr 2
119.                       Obowiązek Alim,entacyjny a mieszkanie, NP. 1988, nr 9
120.                       Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 1982-1983, PP 1988, nr 11
121.                       Twórca a ubezpieczenie społeczne PiZP 1988, nr 3
122.                       Problemy ruchu zawodowego we współczesnym świecie, PiZS 1088, nr 2
123.                       Ochrona rodziny a mieszkanie , SM 1988, nr 4
124.                       Własność domu jednorodzinnego lub mieszkania, SM 1988, nr 1
125.                       Spółdzielcze stosunki mieszkaniowe w świetle „przeglądu orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1984 ZSEiT 1988, nr 3
126.                       Nowe tendencje w prawie cywilnym (współaut.), ZN IBPS 1088, nr 30
127.                       Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim, ZN IBPS 1991, nr 32
128.                       Prawo handlowe w Republice Federalnej Niemiec, ZN 1991, nr 32
129.                        Reforma prawa w Polsce, Pal. 19992, nr 7-8
130.                        Opłaty sądowe w sprawach cywilnych, Pal. 1993, nr 3-4
131.                       Udział orzecznictwa sądowego w kształtowaniu stosunków społecznych na przykładzie spraw mieszkaniowych, rolnych oraz spraw o ochronę dóbr osobistych (współautorstwo), ZN IBPS 1978 r, nr 10
131.Opinie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (współautorstwo), Palestra 1985, nr 7-8
132.Wcześniejsze emerytury, RN 1989, nr 37
133.Reforma prawa w Polsce, Palestra 1992 , nr 7-8
134.Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim, ZN IBPS 1991, nr 32
135.Prawo handlowe w Republice Federalnej Niemiec, PMI we Frankfurcie nad Menem, 190, nr 9
136. Prawo a nowe tendencje rozwoju społecznego, Jurysta 1996, nr 12
137. Reforma prawa mieszkaniowego w Polsce a eksmisja z lokali mieszkalnych, Zarządca Nieruchomości 1996
138.Dziedziczenie w świetle niemieckiego i polskiego prawa spadkowego, Polnische Zeitung fur Deutschland, 1999, nr 5
139. Status prawny dotychczasowych najemców mieszkań zakładowych, Zarządca Nieruchomości 1996
140.Mieszkania zakładowe w spółdzielni mieszkaniowej, Zarządca Nieruchomości 1996
141. Nowe prawo mieszkaniowe (współautorstwo), Zarządca Nieruchomości 1996
142.Wspólnota mieszkaniowa, Zarządca Nieruchomości 1997 nr 2
143.Ochrona własności komunalnej w nowym prawie mieszkaniowym, Zarządca Nieruchomości 1997 nr 2
144. Zarząd nieruchomością wspólna według nowych zasad, Zarządca Nieruchomości 1997 nr 2
145.Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym, Zarządca Nieruchomości 1997 nr 2
146.Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym w ustawodawstwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Zarządca Nieruchomości 1997 nr 4
147. Egzekucja z nieruchomości, Mi P 1997, nr 5
148. Dziedziczenie mieszkań, Mi P 1997, nr 6
149.Podstawy prawne obrotu nieruchomościami , Mi P 1997, nr 7-8
150.Dochodzenie należności czynszowych w postępowaniu nakazowym i upominawczym Mi P 1997, nr 7-8
151.Zmiany przepisów dotyczących najmu lokali mieszkalnych, Mi P 2007 nr 9-10
152. Dziedziczenie najmu w polskim i niemieckim ustawodawstwie, , Mi P 2007 nr 11-12
153.Vademecum zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami M i P 2007 nr 11-12
154.Spółdzielcze prawo do lokalu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, MiP 1998, nr 1
155.Eksmisja z lokali mieszkalnych w świetle badań empirycznych, MiP 1998, nr 1
156.Odrębna własność lokalu, Mi P 1998, nr 4
157.Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, Mi P 1998 nr 6
158.Prawo do domu jednorodzinnego, Mi P 1998, nr 8-9
159.Eksmisja właściciela, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, Mi P 1998 nr 12
160.Prawo do lokalu użytkowego, Mi P 1998 nr 12
161.Postępowanie upadłościowe dotyczące spółdzielni, Mi P 1998 nr 12
162. Dziedziczenie nieruchomości za granicą przez obywateli polskich i inne sprawy polskie przed sądami niemieckimi
163.Reforma prawa mieszkaniowego a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, Mi P 1999, nr 3
131.Dochodzenie roszczeń spadkowych w RFN z udziałem polskich konsulatów, Mi P 1999, nr 6
164.Członkostwo i wkład w spółdzielni mieszkaniowej, Mi P 1999, nr 10
165.Zmiany dotyczące własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, Mi P 1999, nr 11-12
166.Najem lokali w spółdzielni mieszkaniowej, Mi P 2000, nr 2-3
167.Polskie prawo ochrony środowiska a rozszerzenie Unii Europejskiej, Mi P 2000 nr 4
168.Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, Mi P 2000, nr 8-9
169.Zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi cz. I (współaut.), Mi P 2000, nr 12
170. Zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi cz. II (współaut.), MiP 2001, nr 1
171.Nowe spółdzielcze prawo mieszkaniowe, Mi P 2001, nr 2-3
172.Zmiany w statutach spółdzielni mieszkaniowych (współatorstwo), Mi P 2001, nr 4
173. Wspólnota mieszkaniowa, MiP 2001 nr 8
174. Dodatki mieszkaniowe jako instrument ochrony praw lokatorów (współautorstwo.) Mi P 2002, nr 1-2
175.Prawa małżonków do mieszkania, Mi P 2002, nr 4-5
176.Sytuacja prawno-organizacyjna spółdzielni mieszkaniowych a zarządzanie nieruchomościami w |Polsce i w Unii Europejskiej (współautorstwo), Mi P 2002, nr 9
177.  Inicjatywa ustawodawcza obywateli w sprawie prawa mieszkaniowego, Mi P 2002, nr 11
178.Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym, Mi P 2002, nr 12
179.Kongres Polityczno-Prawny 2002, Mi P 2002, Mi P 2003, nr 1
180.Dodatki mieszkaniowe (współautorstwo), Mi P 2004, nr 6-7
181.Spółdzielczość w Unii Europejskiej - statut spółdzielni Europejskiej a polska spółdzielczość mieszkaniowa, Mi P 2003, nr 8
182.Nowe prawo upadłościowe, Mi P 2003, nr 12
183.Odrębna własność lokali (po 10 latach obowiązywania ustawy o własności, Mi P 2002, n1 1-2
184.Spółdzielczość mieszkaniowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Mi P 2004, nr 3-4
185.Rozważania prawno- porównawcze, MiP 2004, nr 6-7
186.Nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych, MiP 2004, nr 8-9
187.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (współautorstwo) , Mi P 2004, nr 12
188.Fundusze europejskie na mieszkalnictwo a nowe ustawodawstwo mieszkaniowe (współautorstwo), Mi P 2005, nr 1-2
189.Zmiany zasad ochrony praw lokatorów, MiP 2005, nr 1-2
190.Sadownictwo a Fundusze Europejskie - Sędziowska Akademia Prawa, Mi P 2005, nr 3-4
191.Promocja zatrudnienia osadzonych, Mi P 2005, nr 3-4
192.Akademie Sędziowskie w Niemczech (współautorstwo), Mi P 2005, nr 3-4
193. Przeniesienie spółdzielczego prawa do lokalu na małoletniego (współautorstwo), Mi P 2005, nr 5
194.Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym, Mi P 2005, nr 6-7
195.Zebranie przedstawicieli i zebranie grup członkowskich w spółdzielni mieszkaniowej,(współautorstwo), Mi P 2005, nr 8-9
196.Zmiany w prawie spółdzielczym, MiP 2005 nr 10-11
197. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, Mi P 2005, nr
GLOSY I RECENZJE 
1.    (rec) W. Chrzanowski: Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego, Warszawa 1977, s. 174, ZN IBPS 1977, nr 7
2.    Glosa do wyroku SN z dnia 23.01. 1975 r. I CR 756/74, Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1975, Warszawa 1077
3.     (rec) T. Smyczyński: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem  dziecka a polityka socjalna, Kraków-Gdańsk 1978,  ZN IBPS 1979 nr 11
4.    (rec) Z. Radwański: Zarys części ogólnej prawa cywilnego Warszawa 1974 S.214 SN IBPS 1980 nr 13
5.    (rec). A. Strzębosz: Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, Warszawa 1979, GP 1980, nr 19-20
6.    (rec)J. Sabiniewicz: Prawo zrzeszania się w |Polsce Ludowej, Poznań 1980, GP 1981 nr 17-18
7.    (rec.) W. Stojanowska|: Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, PiP 1981, nr 4
8.    (rec) Studia z prawa zobowiązań (red. naukowa Z. Radwański), Warszawa-Poznań 1979, Zn IBPS 1981, nr 3
9.    (rec. ) S. Grzybowski: Prawo rodzinne . Zarys wykładu 1980, ZN IBPS 1982 nr 16
10.          (rec.) W. Stojanowska: Rozwod a dobro dziecka , Problemy Rodziny 1981 nr 3
11.          (rec.) W. Chrzanowski: Spółdzielcza forma zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, Studium społeczno-prawne Warszawa 1981, ZN IBPS 1982, nr 17
12.          (rec.) E. Janiszewska-Talago: Wykonywanie kar długoterminowych pozbawienia wolności, Warszawa 1980, WPP 1982, nr 3
13.          (rec.) Służby publiczne (red. nauk. J. Jończyk), Wrocław 1982, PiAS 1982, nr 8-9
14.          (rec.) E. Janiszewska-Talago: Wykonywanie kar długoterminowych pozbawienia wolności, Warszawa 1980, G. Pen. 1982, nr 5
15.          (rec.) W. Chrzanowski: Spółdzielcza forma zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, Studium społeczno-prawne Warszawa 1981, SKN 1982, nr 1
16.          (rec.) Spór o związki zawodowe, Warszawa 1982 (praca zbiorowa), PiZS 1983, nr 2
17.          (rec.) Prawo o związkach i zrzeszeniach zawodowych , Wrocław 1983 (red. J. Jończyk), KHRW 1983, nr 8
18.          (rec.) S. Milewski: Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1982, PP 1983, nr 10
19.          (rec.) Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, Np. 1983, nr 11-12
20.          (rec.) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego , Warszawa 1983, PPiS 1983, nr 12
21.          (rec.) . Grzybowski: Prawo Rodzinne. Zarys wykładu, PWN 1980, ZN IBPS 1982, nr 16
22.          Glosa do wyroku SN z 13.01. 1982 III CRN 30/81, PiP 1983 nr 11
23.          Glosa do wyroku NSA z 23.02. 1981 r. SA 118/82. OSPiKA nr 12, poz. 270
24.           (rec.) G. Bieniek, J. Brol, S. Salwa: Ustawa o związkach zawodowych, Komentarz Warszawa 1983, KHRZ 1984
25.          (rec.) A. Gola, B. Bladowski: Rozwód a mie4szkanie, Warszawa 1982, ZN IBPS 1984, nr 21-22
26.          (rec.) R. Daniec: Zamiany mieszkań Warszawa 1982, ZN IBPS 1984, nr 21-22
27.          (rec.) Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego , ZS E i T 1984, nr 3
28.           (rec.) A. Żabski: Nowe prawo spółdzielcze ZS E i T 1984, nr 5
29.            (rec.) W. Stojanowska: Rozwód a co z dzieckiem , PP 1984 nr 11
30.          Glosa do wyroku SN z 3.06. 1982 IIICRN 110/82, OSPiKA 1983, nr 7-8, poz. 153
31.          Glosa do wyroku SN z 24.06.1983 IVCR 194/83, Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego  za rok 1984, ZS E i T  
32.          Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego , ZS E i T 1984, nr 3
33.            (rec.) Obywatel-przedsiębiorstwo. Zagadnienia świadczeń na rzecz konsumenta (red. E. Łętowska), ZN IBPS 1985, nr 23
34.          (rec.) A. Żabski: Nowe prawo spółdzielcze, PP 1985, nr 12
35.          (rec.) Zeszyty Naukowe IBPS , Pal. 1985, nr 6
36.          Glosa do postanowienia SN z 25.11. 1983 IIICRN 261/83, Pal. 1985, nr 10
37.          Glosa do uchwały SN z 27.10. 1983 III CZP 35/83. PiP 1985, nr 12
38.          Glosa do wyroku SN z 27.04.1983 r. I CR 432/82, OSPiKA 1985 nr 12, poz. 225
39.          Glosa do wyroku SN z 14.VII>1983 IIIARN 11/83, PP 1985, nr 5
40.          Glosa do wyroku SN z 3.04.1982 r. III CRN 110/82, PP 1986, nr 2
41.          (rec.) Ubezpieczenia chorobowe (red. J. Jończyk), Wrocław 1984, ZN IBPS 1987, nr 26
42.          (rec.) J. Błeszyński: Prawo autorskie, Warszawa, 1985, ZN IBPS 1987 nr 26
43.          (rec.) H.F. Zacher: Zarys prawa socjalnego republiki Federalnej Niemiec , Wrocław 1985, Zn IBPS 1987, nr 27
44.          (rec.)  E. Fthenakis, R. Niesel, H.Kuntze: Rozwód-konsekwencje dla rodziców i dzieci ZN IBPS 1988, nr 27-28
45.           M. Muhlmann, Wolfgang Beck: Wohnen als AWG- Mitglied, Berlin 1986, Spóldzielczy Kwartalnik Naukowy 1988, nr 1
46.          Prawo gospodarcze - między przemianami a zastojem (red. Klaus Western, Georg Brunner, Friedrich-Christian Schroeder), Betrlin 1988, ZN IBPS 1991, nr 32
47.           Prawa małżonków do mieszkania w świetle reformy mieszkaniowej, JURYSTA 1995n , Nr 7
48.           Jan Ciszewski: Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988, Polnische Zeitung fur Deutschland, 1999, nr1
49.           S. Jamróg i W.Kapusta: Obrót nieruchomościami , MiP 1999n nr 7-8
  Krystyna Krzekotowska
OPRACOWANIA POPULARNO-NAUKOWE
132.Tanio, szybko i dobrze - rozmowa z prezesem spółdzielni i przedstawicielem Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku, MiP 1998n, nr 10-11
133.Kongres Ekologiczny w Hamburgu - rozmowa z przewodniczącym Komisji Ekologicznej w Hamburgu Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia w Hamburgu Zillmerem Hartwigiem, MiP 1999 nr 1
134.Zarządzanie nieruchomościami - rozmowa z Kierownikiem Administracji Domów Mieszkalnych ZBK Warszawa - Mokotów Urszulą Bobińską, MiP 1999, nr 1
135.Mieszkalnictwo a ochrona środowiska MiP 1999 nr 1
136.Tydzień Polski w Berlinie - współpraca polsko niemiecka, rozmowa dr Krystyny Krzekotowskiej Radcy Ambasady Polskiej w Berlinie z prof. Hertą Dubler-Gmelin niemieckim Ministrem Sprawiedliwo i dr Horstem Riese, prezesem Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości , Polnische Zeitung fur Deutschland, 1999, nr 4 (zaowocowało to trwającą do dziś wieloletnią polsko-niemiecka współpracą).
137.Polsko-niemiecka współpracą sędziów w Sądzie Najwyższym Brandenburgii, Polnische Zeitung fur Deutschland, 1999, nr 5
138.Obchody 35 rocznicy ukończenia studiów na UAM w Poznaniu, , Polnische Zeitung fur Deutschland, 1999, nr 5
139.Spółdzielczość to jedna z szans na przyszłość , Mieszkaniec,2009, nr 10
140.ROZMOWA Z PREZESEM Stowarzyszenia Spółdzielczości w Berlinie dr Horstem Riese, MiP 1993, nr 3
141.Rozmowa z Prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Sadów prof. Sigfriedem Willutzkim, MiP 1999, nr 3
142.Uprawnienia konsulów w sprawach spadkowych, MiP 1999, nr 3
143. Rozmowa z Wydawcą Kuriera Berlińskiego Aleksandrą Proscewicz, MiP 1999, nr 6
144.Pomoc prawna ze strony niemieckich adwokatów na rzecz obywateli polskich, MiP 1999, nr 9
145.Rozmowa z adw. Stefanem Hamburą , wykładowcą w Szkole Prawa Niemieckiego i Europejskiego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, MiP 2000, nr 2-3
146.Niemieckie i Polskie prawo spadkowe, konferencja w Berlinie 28.01. 2000 4. , MiP 2000, nr 203
147. Prawa podstawowe i ich znaczenie dla Unii Europejskiej oraz przyszłych krajów członkowskich - Konferencja Ministrów Sprawiedliwości w Poczdamie 15.06. 2000 r. , MiP 2000, nr 2-3
148.Inwestycje zagraniczne w Polsce - Konferencja w Berlinie 17.02. 2000 r. MiP 2000, nr 2-3
149. Niemiecko-polska konferencja notarialna, MiP 2000, nr 4
150.Niemiecko- Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii- rozmowa z Sekretarzem Generalnym arch. Jerzym Królikowskim, MiP 2000, nr 4
151. Prawo podatkowe w Polsce i w Niemczech, MiP 2000, nr 5
152.Polsko- Niemiecko-Amerykańska Konferencja Prawnicza, MiP 2000 nr 5
153.Klub Kobiet - Dyplomatów w Berlinie, MiP 2000, nr 5
154.Praca i gospodarka w Europie- szanse i zagrożenia dla kobiet, MiP 2000 nr 5
155.Przyszłość miast - Światowa konferencja URBAN 21, MiP 2000, nr 8-0
156. Rada Nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej, MiP 2001, nr 11
157. Rozmowa z Jerzym Krzekotowskim, kandydatem na Prezydenta Warszawy
158.Odpowiedzi na pytania Czytelników, MiP 2003, nr 2-3
159.Ochrona lokatorów w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego (współautorstwo0, Mi P 2003, nr 5
160. Rozmowa z ekspertem europejskim dr Elżbietą Woźniakową, Mi P 2004, nr 11-11
161.O lepszą Polskę (referat na konferencji OKO 28.11.2004 r.), MiP 2004, nr 12
162.Pytania i odpowiedzi, MiP 2005, nr 12
 Działalność dydaktyczna
198.- Cykle kształceniowe dla zarządców nieruchomości z Instytutem Niemiecko- Polskim JURYSTA i Polskim Stowarzyszeniem Mieszklanictws, Budowy Miast Urbanistyki i Ochrony 4=-8 maja 1997 r. Świnoujście oraz w każdy ostatni czwartek miesiąca  w Warszawie
199.Cykle szkoleniowe Towarzystwa Gospodarczego VISTA z Gdańska   w 2000 r. Poznaniu (8-9 czerwca, 11-12 września i 7-8 grudnia) i w Mrągowie (11-13 kwietnia 0raz 10-12 października)
200.Cykle szkoleniowe Towarzystwa Gospodarczego VISTA z Gdańska   w 2001 r. Poznaniu (6i7 grudzień) i w Mrągowie (27-29 kwietnia, 9-11 listopada)
201.Cykle szkoleniowe Towarzystwa Gospodarczego VISTA z Gdańska   w 2002 r. Poznaniu (19-20.02., 404 czerwca, 15-16 września , 3-4 grudnia 6i7 grudzień) i w Mrągowie (8-11 kwietnia, 1-3 października)
202.Cykle Szkoleniowe Zakładu Wydawnictw i Usług Prawniczych JURYSTA i Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa w Warszawie, w kawiarni NOWY Świat 63
2001 r. 9.08. 2001, - 16. 08. 2001, 23.08.2001, 31.08. 2001 4.09. 2001
2002 r. 10.09. 2002 r i kolejne pierwsze czwartki miesiąca ostatnie
203.Cykle Szkoleniowe w Firmie Usługowej PROFESJONALISTA w Szczecinie, m.in. 4-6 2003 r. w Łukęcinie
204.Cykle szkoleniowe Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce - m.in. we Wrocławiu 11-12 września 2003 r. na temat: Polskie spółdzielnie mieszkaniowe - zadania i rozwój w ramach Unii Europejskiej. 
Uczestnictwo w Konferencjach międzynarodowych
1.    21-22.10 1996 4r. w Mrągowie,. Niemiecko-Polska Konferencja na temat; Prawo a nowe tendencje rozwoju społecznego z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Instytutu JURYSTA
2.    22.05. 1997 r. w Warszawie na temat: Eksmisja z lokali mieszkalnych a ochrona własności i rodziny z inicjatywy Instytutu Niemiecko-Polskiego JURYSTA i Karla Rawensa prezydenta Niemieckiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa Rozwoju miast i ekologii oraz prof. Helgi Oberloskamp
3.     21-23.05. 1997 r. w Warszawie Międzynarodowa Konferencja na temat: MIASTA WSCHODNIO-EUIROPEJSKIE w OKRESIE PRZEOBRAŻEŃ z inicjatywy IFHP (Międzynarodowej Federacji Mieszkalnictwa i Planowania)
4.    28.02.1999 r. z Niemiecko-Polska Konferencja w Berlinie z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Wspierania Kontaktów Gospodarczych, Naukowych i Kulturalnych Wschód-Zachód z udziałem Senat Anny Boguckiej Skowrońskiej
5.    19.05. 1999 r. w Sądzie Najwyższym w Brandenburgu, Niemiecko-Polska Konferencja Sędziów
6.    19-20.06. 1990 r w Warszawie Światowa Konferencja Polonii
7.    24.09-27.09. 1997 r. w Bruhl Konferencja Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych z udziałem prawników z Polski i Węgier
8.    15.01.1998 r. w Warszawie w Ministerstwie Sprawiedliwości - Polsko-Niemiecka Konferencja na temat: Prawna ochrona najemcy, z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości 
9.    28.05. 1998 r. w Warszawie - POLSKO- NIEMIECKI Kongres Mieszkalnictwa na temat: Ustawodawstwo mieszkaniowe a standardy europejskie, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa i Instytutu Niemiecko-Polskiego JURYSTA
10.                13-17 09. 1998 r. w Lizbonie  - Światowy Kongres Mieszkalnictwa na temat: Miasta w procesie przemian, z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa
11.               6-8.11. 1998 r. w Suhl (Turyngia) - Kongres Niemiecko-Polski z inicjatywy Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich oraz Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia z siedzibą w Berlinie
12.               3-6 XII 1998 r. w Hamburgu - Niemiecko-Polski Kongres Ekologiczny z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia
13.               26.02. 1999 r. w Berlinie - Niemiecko-Polska konferencja na temat: Prawa człowieka a prawo do mieszkania, z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników
14.               17-19.11. 1999 r. KONGRES ROZWOJU MIAST w Berlinie z inicjatywy Niemieckiego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych
15.               28.01. 2000 r. Niemieckie i Polskie prawo spadkowe, konferencja w Berlinie  
16.                 15.06. 2000 r. w Poczdamie - Prawa podstawowe i ich znaczenie dla Unii Europejskiej oraz przyszłych krajów członkowskich - Konferencja Ministrów Sprawiedliwości
17.               17.02. 2000 r - Konferencja w Berlinie na temat: Inwestycje zagraniczne w Polsce - Konferencja w Berlinie
18.                7.04. 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą Konferencja na temat: Prawo podatkowe w Polsce i w Niemczech, z inicjatywy Europa-Uniwersitat VIADRINA I Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników ( MiP 2000, nr 5)
19.               12.05.2000r. w Berlinie - Polsko- Niemiecko-Amerykańska Konferencja Prawnicza (MiP 2000 nr 5)
20.                18.04.2000 r. w Berlinie - Klub Kobiet - Dyplomatów w Berlinie (MiP 2000, nr 5)
21.               10.05. 2000 r. w Magdeburgu, Konferencja na temat:  Praca i gospodarka w Europie- szanse i zagrożenia dla kobiet z inicjatywy Niemieckiego Stowarzyszenia Kobiet Prawników i Unii Europejskiej (MiP 2000 nr 5)
22.               26.05. 2000 r. w Berlinie - Konferencja na temat: 1000 lat niemiecko-polskich kontaktow - Niemieckie i polskie prawo w tradycji europejskiej, z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników
23.                 4-6.07. 2000 r. w Berlinie - Kongres -„ URBAN 21" z inicjatywy Niemieckiego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa 
24.                7.07. 2000 r. w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP -I Polsko-Niemiecki Kongres Prawa Mieszkaniowego, z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Instytutu JURYSTA i Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników 
25.               23.11. 2001 r. w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP -II Polsko-Niemiecki Kongres Prawa Mieszkaniowego, z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Instytutu JURYSTA i Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
26.                26-28.04.2002 r. w Karsruhe - Kongres Polityczno-Prawny 2002 ( Mi P 2002, Mi P 2003, nr 1) z inicjatywy Fundacji Friedricha Eberta
27.               16.04. 2004 r. w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP - Europejskie Forum Spółdzielczości Mieszkaniowej z inicjatywy Unii Spółdzielców Mieszkaniowych i Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa
28.               24.04.2005 w Warszawie kon