Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Międzynarodowa Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości i Uczelni Łazarskiego - 16.11.2016 r.
Data dodania: 2016-12-03 02:55:49

Międzynarodową Konferencję Ministerstwa Sprawiedliwości i Uczelni Łazarskiego otworzył dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, witając referentów i gości, w tym przedstawicieli Ambasady Niemiec na czele z Panią Gabriele Hermani, kierownikiem Działu Nauki i Badań Naukowych Ambasady Niemiec. Przedmiotem debaty były referaty przedstawione przez polskich i zagranicznych referentów. I tak: Gail Sadała, międzynarodowy ekspert w dziedzinie mediacji przedstawiła zagadnienie mediacji rówieśniczej USA, wskazując, iż szkolenia mediacji w Stanach Zjednoczonych, poprawiły klimat i umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowych w szkołach. Na podstawie doświadczeń z wielu państw, w których współpracowała z Ministerstwami Sprawiedliwości, referentka zaznaczyła, że pozytywny wynik mediacji nie jest dany raz na zawsze. Mimo postępu w tej dziedzinie nadal mamy do czynienia z małą świadomością potrzeby mediacji. Dlatego ważne jest szkolenia nauczycieli i uczniów w atrakcyjnych formach (np. konkursy). Jest to istotne dla zapobiegania przestępczości wśród nieletnich.

Międzynarodową Konferencję Ministerstwa Sprawiedliwości i Uczelni Łazarskiego otworzył dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, witając referentów i gości, w tym przedstawicieli Ambasady Niemiec na czele z Panią Gabriele Hermani, kierownikiem Działu Nauki i Badań Naukowych Ambasady Niemiec. Przedmiotem debaty były referaty przedstawione przez polskich i zagranicznych referentów.

I tak:

Gail Sadała, międzynarodowy ekspert w dziedzinie mediacji przedstawiła zagadnienie mediacji rówieśniczej USA, wskazując, iż szkolenia mediacji w Stanach Zjednoczonych, poprawiły klimat i
umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowych w szkołach.
Na podstawie doświadczeń z wielu państw, w których współpracowała
z Ministerstwami Sprawiedliwości, referentka zaznaczyła, że pozytywny
wynik mediacji nie jest dany raz na zawsze. Mimo postępu w tej
dziedzinie nadal mamy do czynienia z małą świadomością potrzeby mediacji.
Dlatego ważne jest szkolenia nauczycieli i uczniów w atrakcyjnych formach
(np. konkursy). Jest to istotne dla zapobiegania przestępczości wśród nieletnich.

Prof. Helga Oberloskamp przypomniała swoje doświadczenia współpracy
Międzynarodowej oraz wskazała, na różne rozwiązania w poszczególnych landach niemieckich. .
Elementy wiedzy prawnej zawarte są w tzw. wstępie do nauki.
Uczniowie uczą się w szkołach licealnych i gimnazjalnych takich zagadnień,
jak prawa człowieka, prawo konstytucyjne, wyborcze.
Wymaga to wysokich umiejętności od nauczycieli. Duża rolę odgrywają media informujące o prawie, gdyż prawo to jeden z filarów demokracji.

Maria Ślązak, wiceprezes Krajowej Rady Radców prawnych przypomniała, że
jednym z ważnych celów międzynarodowej organizacji jest edukacja i mediacja.
Ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy, że mają problem prawny.

Państwo powinno podjąć działania systemowe, aby dostęp do wymiaru
sprawiedliwości był zagwarantowany.
Samorząd radców prawnych organizuje szkolenia w ramach Europejskiego
Dnia Prawnika 12 grudnia. W całym kraju radcowie uczestniczą w szkoleniach szkołach. Także w innych państwach prawnicy angażują się w tę działalność w różnych formach . Np. belgijska adwokata organizuje wycieczki do sądów oraz warsztaty w szkołach. Litewska adwokatura z kolei specjalizuje się w
organizowaniu olimpiad z wiedzy o prawie wspólnie z uczelniami wyższymi,
Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Edukacji.

Mediator Jerzy Książek zwrócił uwagę na wysoką skuteczność mediacji w placówkach resocjalizacyjnych.

dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz, podkreśliła, że mimo powszechnej zgody co do znaczenia mediacji, programy te cieszą sie małym zainteresowaniem.
Wymagają one nakładów finansowych i przełamanie niechęci uczniów (zwłaszcza chłopców). .
Najlepszym okresem do wprowadzenia mediacji jest okres od 8 do 12 roku
życia, gdyż w tym czasie wartością jest spojrzenia na konflikt z różnych stron, a sukces zachęca nawet sceptyków.

Programy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, to inwestycja w lepszą przyszłość.

Sędzia Agnieszka Rękas - biuro Rzecznika Praw Dziecka
Poinformowała o współpracy rzecznika ze szkołami . Porozumienie między
Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Edukacji
nie obejmuje szkół podstawowych. Przypomniała, że Rzecznik Praw Dziecka obejmuje patronaty nad działalnością w dziedzinie mediacji rówieśniczą w szkołach.
Młodzież licealna jest mniej zainteresowana mediacjami.
Programy nie mogą opierać się wyłącznie na wolontariacie.
Muszą uzyskać wsparcie ustawowe.
Międzynarodowa Konferencja na temat: "Mediacja i edukacja prawna w szkołach" jest jedną z form realizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości - przy współpracy z nauką i mediami - konstytucyjnego prawa obywateli do informacji.
Wiedza prawna dostarczana obywatelom, możliwie jak najwcześniej, służy zarówno Obywatelom, jak i Państwu. Pozwala na profilaktykę w tej dziedzinie, czyli na zapobieganie naruszeniom norm prawnych.

Dr Irena Kleniewska podkreśliła, że funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie wymaga postaw opartych o spójny system wartości, szeroką wiedzę oraz umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia. Łączenie tych elementów pozwala młodym ludziom aktywnie kształtować swoją przyszłość i w konsekwencji przyszłość społeczeństwa.
Jednym z istotnych obszarów wiedzy jest wiedza prawna, będąca wyznacznikiem rozwoju i odpowiedzialnej postawy członków społeczeństwa. Chodzi o znajomość podstawowych zasad prawa i procedur oraz umiejętność szukania informacji prawnej.
Edukacja młodzieży w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uczy świadomości prawnej. Może być także skutecznym działaniem profilaktycznym.

Edukacja prawna może być prowadzona w różnych formach: uczestnictwa w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, wyposażających ich w wiedzę i kształtujących umiejętność rozwiązywania problemów.

Projekt będzie realizowany w oparciu o tzw. Fundusze norweskie, przy współpracy międzynarodowych ekspertów. Umożliwi to wymianę dobrych praktyk oraz stworzy atrakcyjne formy wymiany młodzieży z różnych państw.

Uczelnia Łazarskiego może zapewnić wiele form podyplomowego dokształcania wszystkich zainteresowanych osób - zwłaszcza prawników, nauczycieli i dziennikarzy - zaangażowanych w popularyzację wiedzy prawnej. Uczestnicy konferencji otrzymają m.in. pierwszy podręcznik przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Znaczenie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie podkreśliła dr Krystyna
Krzekotowska.
Przypomniała, że konferencja odbywa się w roku odchodzenia przez Polskę i Niemcy jubileuszu 25 lat dobrego sąsiedztwa.
Uczelnia Łazarskiego uznana za najlepszą polska uczelnię wyższą (w międzynarodowym rankinguU-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej) i znajdująca się w prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata, szczególną wagę przywiązuje do współpracy międzynarodowej.
Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego od wielu lat szczyci się I miejscem wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych w rankingach "Dziennika Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej".
Mamy szczególnie dobry okres w życiu naukowym Uczelni, czego dowodem jest ważna współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Z kolei Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 27
czerwca br. przyznała Uczelni Łazarskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie
prawo. Tym samym formalnie trafiła do elitarnego grona 13 uczelni
posiadających takie uprawnienia.

Uczelnia Łazarskiego uruchamia Seminarium Doktoranckie Nauk
Prawnych.
Ważne miejsce we współpracy międzynarodowej Uczelni zajmuje
Polsko-Niemiecka Współpraca Prawników, której dorobek i perspektywy był przedmiotem Międzynarodowej konferencji z okazji 30-lecia jubileuszu tej współpracy w dniu 20.03.2014 r. oraz w dniu 19 maja 2016 r. na
Uczelni Łazarskiego w ramach obchodów jubileuszu 25 lat dobrego
sąsiedztwa (z udziałem dziekana Wydziału Prawa i Administracji
dr Mieczysława Błońskiego Konsula dr Valerii Gottmann oraz
przedstawicieli Polsko-Niemieckich Stowarzyszeń, pani dr Krystyny
Krzekotowskiej, wiceprezesa Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia
Prawników i pana dr adw. Petera Diedricha, prezesa
Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników.
W bogatą listę form obchodów jubileuszu 25 lat dobrego sąsiedztwa
wpisuje się debata o Polsko-Niemieckiej Współpracy Prawników w dniu 19 maja 2016 r. na Uczelni Łazarskiego

Nie ma tu miejsca na przedstawienie bogatego dorobku tej współpracy.Ograniczyć się trzeba do podkreślenia, że Uczelnia ma wśród swoich
pracowników naukowych byłe wieloletnie pracowniczki naukowe
Instytutu Ministerstwa Sprawiedliwości, które inicjowały pierwsze
pionierskie formy polsko-niemieckiej współpracy prawników
(dr Irenę Kleniewską i dr Krystynę Krzekotowską)
Umożliwiło to nam powołanie w 2001 r. . Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego, na którego otwarciu gościliśmy b. Wicekanclerza i
Ministra Spraw Zagranicznych Hansa Genschera.
Przypomnieć warto też cykl polsko-niemieckich konferencji organizowanych nie tylko na terenie Uczelni, ale w takich prestiżowych miejscach, jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Budownictwa, a także w
Sejmie, Senacie oraz Kancelarii Prezydenta RP.
Na tym tle szczególnie istotne jest przedstawienie perspektyw dalszej
współpracy, w tym współpracy międzynarodowej z udziałem wszystkich tu obecnych referentów i gości zagranicznej nad wdrożeniem do praktyki
społecznej ważnego projektu, będącego tematem naszej konferencji.
Poza tym planujemy uruchomienie Szkoły prawa Niemieckiego oraz

Studiów Podyplomowych Prawa i Gospodarki Mieszkaniowej, które
pozwolą na specjalizowanie się w tej dziedzinie polskich prawników i
zarządców nieruchomości oraz uzyskanie międzynarodowych
certyfikatów.
Uczelnia Łazarskiego zaprosiła na konferencję dr Wolfganga Heusela,
dyrektora ERA oraz zwróciła się z inicjatywą dotyczącą współpracy do
Europejskiej Akademii Prawa w Trier, o co polscy i niemieccy prawnicy wnioskowali od dawien dawna.
Mamy nadzieję, że teraz te postulaty spotkają się ze zrozumieniem w
gremiach decyzyjnych.
Więcej informacji w opracowaniu na temat: „Perspektywy współpracy prawników w Europie".
Miejmy nadzieję, że dzisiejsza konferencja jest ważnym krokiem w kierunku zaciśnięcia tak potrzebnej międzynarodowej współpracy i wymiany dobrych praktyk zarówno w dziedzinie edukacji prawnej w szkołach, jak w dziedzinie permanentnej edukacji samych prawników.
Na koniec Ewelina Milan przedstawiła bogaty dorobek studenckiej Poradni
Prawnej Uczelni Łazarskiego w dziedzinie edukacji prawnej w
Szkołach.