Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Referenci na Międzynarodowej Konferencji naukowej na temat: Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej na Uczelni łazarskiego w dniu 20 marca 2014 r.
Data dodania: 2014-03-19 01:16:12

Referenci na Międzynarodowej Konferencji naukowej na temat: Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej w dniu 20 marca 2014 r. Sędzia Jerzy Stępień – dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej na Uczelni Łazarskiego, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, wykładowca i autor licznych publikacji naukowych. Uczestnik rządowych i sejmowych zespołów doradczych. Współpracował ze Świętej Pamięci prof. Wiesławem Chrzanowskim w wielu dziedzinach związanych z transformacją ustrojową, w tym w pracach nad reformą samorządową w Polsce. Jerzy Krzekotowski – radca prawny, wykładowca Uczelni Łazarskiego, prezes Fundacji „Międzynarodowy Instytut Prawa i Mie4szkalnictwa”, Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, b. dyrektor Departamentu w Ministerstwie Budownictwa oraz w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, autor licznych publikacji poświęconych prawu spółdzielczemu. Redaktor Naczelny „Mieszkalnictwa i Prawa”. Współpracował z Prof. Wiesławem Chrzanowskim w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Małgorzata Borowa – prezes Fundacji Rozwoju Compliance, Officer w przedsiębiorstwie Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH/ Holding AG w Unterföhring koło Monachium – jednym z ważniejszych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Niemczech – gdzie kieruje systemem zarządzania ryzykiem braku zgodności - Compliance Management System (CMS). Założyła i kieruje firmą doradczą MBB Consulting, która zajmuje sie między innymi wdrażaniem systemów compliance CMS oraz analizą ryzyka i opracowywaniem metod zarządzania nim, jak również problematyką corporate governance. MBB Consulting współpracuje w ramach sieci ekspertów z wiodącymi firmami doradczymi w obszarze compliance w Niemczech. Jest współzałożycielką i prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Compliance „FRC”, mającej na celu promowanie i aktywne wspieranie rozwoju kultury compliance na polskim rynku.Uczestniczyła w międzynarodowych studiach podyplomowych z zakresu compliance, realizowanych przez School of Finance and Management we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Certified Compliance Professional (CCP). Jest wykładowcą m. In. na Compliance Academy GmbH w Münster Dr Alfred- Domagalski – prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, członek licznych krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeń, autor książek i innych publikacji poświęconych ruchowi spółdzielczemu w Polsce i na świecie. Współtwórca nowoczesnych form lustracji spółdzielczej i innych projektów służących organizacyjnemu i ekonomicznemu rozwojowi spółdzielczości w Polsce. Prof. Wojciech Wilkowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości, wykładowca na Studiach Podyplomowych Wyceny Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego, wieloletni wykładowca na Politechnice Warszawskiej, autor licznych książek i innych publikacji m.in. w dziedzinie wyceny nieruchomości, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na licencję Rzeczoznawcy Majątkowego. Roman Nowicki – przewodniczący Kongresu Budownictwa, prezes Fundacji Bezdomnych.Za działalność społeczną został między innymi odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski, Orderem Uśmiechu i Medalem Solidarności Społecznej, który mu wręczył Kardynał Kazimierz Nycz. Roman Nowicki stworzył w 1956 roku pierwszą Studencką Spółdzielnię Pracy MANIUŚ. Na początku przemian ustrojowych stworzył Szkołę Menedżerów przez Działanie, Spółkę Tani Dom i Fundację Bezdomnych, której prezesuje do dzisiaj. Z inicjatywy Romana Nowickiego w 1985 roku powstała Rada ds. Mieszkaniowych pod Przewodnictwem Premiera. W 1986 roku Roman Nowicki uruchomił pierwsze komercyjne targi budowlane w Warszawie przy ul. Bartyckiej. W roku 2002 zorganizował pierwszy po wojnie Kongres Budownictwa (do dzisiaj jest przewodniczącym Stałego Przedstawicielstwa tego Kongresu). W ramach odbywającego się corocznie Kongresu Budownictwa skupia się działalność kilkudziesięciu pozarządowych organizacji profesjonalistów rynku nieruchomości. Maximilian Mendel - dyrektor w firmie doradczej REAS specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rynkiem mieszkaniowym w Polsce i Europie Środkowej. Był liderem wielu projektów badawczych i doradczych w całym regionie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, banków i funduszów związane z inwestycjami na rynku mieszkaniowym. Jest absolwentem Interdyscyplinarnych Studiów Planowania Przestrzennego na Uniwersytecie Dortmundzkim w Niemczech, a obecnie jest doktorantem w Instytucie Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Prelegent wielu konferencji związanych z nieruchomościami oraz autorem wielu publikacji i opracowań z dziedziny nieruchomości i planowania w językach niemieckim, angielskim i polskim. Władysław Frost – deweloper, prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, współorganizator i uczestnik licznych polsko-niemieckich konferencji, sympozjów i spotkań w Polsce i w Niemczech, Pomysłodawca nowatorskich form budownictwa specjalistycznego, wzorowanego na doświadczeniach niemieckich we Frankfurcie nad Menem, sponsor licznych społecznych i charytatywnych kampanii na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Ewa Danela Burdon, prezes Perfect Conection, międzynarodowej firmy consultingowej z siedzibą w Oslo, zajmującej się miedzy innymi zarządzaniem nastrojami pracowniczymi i energią załogi. Norwegian Coopreative Centre to, obok Skanskiej, Tetra Pak, norweskich funduszy inwestycyjnych, norweskich placówek służby zdrowia, jeden z kluczowych klientów Perfect Connection. Ewa Danela Burdon jest jednym z założycieli i członkiem Zarządu, Norwesko-Polskiej Izby Handlowej z siedzibą w Oslo. Europejski ekspert międzynarodowego ruchu spółdzielczego, uczestniczka Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczego w Warszawie, z przesłaniem od spółdzielców norweskich. Konsultant w sprawach programów i form kształceniowych profesjonalistów rynku nieruchomości na Akademii Rynku Nieruchomości Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Jest aktywną Rotarianką, Past President Warsaw International Rotary Club i Charter President Oslo International Rotary Club. Odznaczona za działalność społeczną medalem Paula Harrisa. Arch. Jerzy Królikowski – Sekretarz Generalny Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, autor licznych projektów architektonicznych i nowatorskich koncepcji w dziedzinie rozwoju miast. Współorganizator i uczestnik licznych polsko-niemieckich form współpracy w tej dziedzinie, wykładowca na Akademii Rynku Nieruchomości Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Dr Irena Kleniewska – radca prawny, wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości(w którym uczestniczyła w pierwszej pionierskiej współpracy polsko-niemieckiej), autorka książek i innych publikacji z prawa cywilnego. Prezes Zakładu Wydawnictw i Usług Prawniczych JURYSTA, z udziałem Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Wady Adwokackiej, Instytutu Ekspertyz Sadowych o instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w którym wspólnie z innymi prawnikami przygotowywano wiele projektów aktów prawnych, opinii i ekspertyz, w szczególnie skomplikowanych sprawach prawnych związanych z transformacją ustrojowa w Polsce. Adw. Dr Peter Diedrich - prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, inicjator, organizator i uczestnik nowatorskich form polsko-niemieckiej współpracy prawników (z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego), która stanowiła inspirację dla podejmowania kolejnych form tej współpracy przez organizacje pozarządowe oraz Uczelnie Wyższe w Polsce i w Niemczech. Założyciel pierwszego polsko-niemieckiego pisma prawniczego, jak również autor wielu opracowań prawniczych wspierających polsko-niemieckie projekty naukowe i gospodarcze. Inicjator i w dużym stopniu realizator polsko-niemieckiej umowy o współpracy prawników podpisanej przez Ministrów Sprawiedliwości Polski i Niemiec. Poseł Ryszard Kalisz - prezes Stowarzyszenia DOM WSZYSTKICH POLSKA. Autor licznych książek i innych publikacji poświęconych zwłaszcza państwu i prawu. Aktywny inicjator i uczestnik wielu form współpracy polsko-niemieckiej, w charakterze prawnika, posła, w tym przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Ochrony Praw Człowieka, Szefa Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz członka rządu - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji . We wszystkich tych ważnych zawodowych, społecznych i państwowych rolach Ryszard Kalisz wspierał wszystkie wartościowe formy współpracy polsko-niemieckiej podejmowane przez organizacje pozarządowe w Polsce i w Niemczech. Zajmuje czołowe drugie miejsce w rankingach na najpopularniejszego polityka (po Prezydencie RP Bronisławie Komorowskim) i pierwsze miejsce na najbardziej aktywnego posła. dr Krystyna Krzekotowska – kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego, b. kierownik Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uczelni Łazarskiego, wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości (w którym uczestniczyła w pierwszej pionierskiej współpracy polsko-niemieckiej), b. radca Ambasady Polskiej w Berlinie, wieloletni radca prawny (m.in. w spółdzielczości). Autorka licznych książek i innych publikacji z dziedziny prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. Współzałożyciel i członek władz wielu polsko-niemieckich organizacji pozarządowych, podejmująca wspólnie z nimi wiele wartościowych form współpracy polsko-niemieckiej , zwłaszcza w dziedzinie prawa i mieszkalnictwa, a także w działalności charytatywnej na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Współpracowała z prof. Wiesławem Chrzanowskim na etapie „spółdzielczym”, „ministerialnym” oraz w ostatnim okresie na Uczelni Łazarskiego. Sędzia Urszula Klejnowska – oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyczyniła się do zintensyfikowania i pogłębienia polsko-niemieckiej współpracy sędziów, dla usprawnienia wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia lepszej ochrony prawnej w sprawach cywilnych obywateli polskich i niemieckich. Magdalena Malinowska-Wójcicka – Główny Specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości, autorka krytycznej analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego. Jej ekspercka wiedza przyczyniła się nadal przyczynia się do powstrzymania wielu błędnych projektów legislacyjnych , co jest tym cenniejsze, że w tej dziedzinie uchwalono już kilkadziesiąt nowelizacji, a liczne z nich Trybunał Konstytucyjny zakwestionował, jako niezgodne z Konstytucją RP. Andrzej Półrolniczak – prezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRAGA, w której realizuje nowatorskie projekty rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Jest ekspertem parlamentarnym w Komisjach Sejmowych Sejmu RP wielu kadencji. Jako radny m. st. Warszawy przyczynił się do usprawnienia form współpracy samorządu terytorialnego z samorządem spółdzielczym. Zbigniew Olejniczak – przewodniczący rady nadzorczej i członek zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Przewodniczący Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomości. Autor służących podniesieniu standardu mieszkaniowego projektów rewitalizacji osiedli mieszkaniowych oraz gospodarczemu i organizacyjnemu rozwojowi spółdzielczości mieszkaniowej dla dobra członków spółdzielni.