Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


8 marca - debata w Sejmie RP
Data dodania: 2012-03-09 14:00:52

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pod kierownictwem Wandy Nowickiej Wicemarszałkini Sejmu RP odbyła się w Sejmie debata, która koncentrowała się wokół dwóch głównych tematów: - co dalej z parytetami, - prawo, zdrowie, polityka społeczna a płeć. Wprowadzenia do dyskusji dokonały: prof. Magdalena Środa, prof. Małgorzata Fuszara, prof. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Graff. Dla właściwej polityki społecznej najważniejsza jest wola polityczna parlamentu. Konieczne jest więc – jak podkreślono w debacie – aby kobiety wchodziły do gremiów sejmowych i samorządowych. Sprzyjają temu parytety, a prace podjęte w tej dziedzinie zmierzają do dalszego poszerzenia udziału kobiet na listach wyborczych. Istotne jest przy tym, aby sankcja za niezastosowanie się do parytetu była nadal sankcja unieważnienia listy, a nie tylko np. kra pieniężna (jak to ma miejsce np. we Francji). Zwrócono uwagę na dyskryminację pośrednią polegającą na tym, że mężczyźni nie są zmuszeni ustawowo do korzystania z urlopów macierzyńskich, a kobiecie na urlopie macierzyńskim dolicza się do emerytury trzy lata tylko wówczas gdy była zatrudniona na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Dokonane natomiast w 1993 r. przesunięcie żłobków do kompetencji samorządów zniszczyło tę instytucję, pozbawiając tym samym kobiety swobody wyboru (między pracą zawodową a zajmowaniem się opieką nad dzieckiem). W debacie krytycznie oceniono też zamiar podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet do lat 67 przy braku zapewnienia zatrudnienia nawet dla kobiet w wieku 50 +. Dyskryminuje kobiety także to, ze to one ponoszą koszty leczenia bezpłodności, a leki tego typu nie są refundowane. Podkreślono następnie, że istnieje też silna korelacja między liczbą dzieci w rodzinie a zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Kryzys demograficzny jest zatem następstwem złej polityki społecznej w tej dziedzinie. Na budowę stadionów przeznaczono bowiem 2 mld., a na politykę mieszkaniową zaledwie 600 mln. rocznie. W dodatku nie preferuje się w ogóle rodzin wielodzietnych, którym w innych państwach (np. na Węgrzech) zapewnia się zwrot funduszy poniesionych na nabycie mieszkania. Podawano przykłady rozkwitu gospodarczego w tych państwach, w których budownictwo zostało uznane za lokomotywę rozwoju gospodarki. Zatem także w Polsce rozwój i politykę społeczną narażałoby oprzeć na rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co pozwoli także na pozyskanie nowych miejsc pracy. Zgłoszono postulat powołania zespołu ekspertów w tej dziedzinie z udziałem Aliny Kozińskiej Prezesa Fundacji Inicjatyw Oświatowych, wieloletniego Prezesa spółdzielni mieszkaniowych, które narażałoby włączyć do realizacji wspominanych celów polityki mieszkaniowej zamiast utrudniania im pracy nieustannymi zmianami w prawie mieszkaniowym, mimo że rezolucja ONZ uznała rok 2012 za Międzynarodowy Rok Spółdzielczości w uznaniu reprezentowanych przez spółdzielczość wartości dla społecznej integracji i osłony słabszych.

Nie pominięto też problemu niewystarczającej ochrony kobiet i dzieci przed przemocą domową, gdyż nowe przepisy ustawy o zapobieganiu przemocy domowej, które pozwalają na natychmiastową eksmisję sprawcy przemocy nie są wdrażane.
Podniesiono następnie nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie wynagrodzenia, która na stanowiskach kierowniczych wynosi 23 % na niekorzyść kobiet. Potrzebne jest rozwiązanie (wprowadzone np. we Francji) polegające na nałożeniu na przedsiębiorstwa obowiązku corocznego opracowywania raportów, z jednoczesnym wskazaniem strategii stopniowej likwidacji wspomnianych dysproporcji płacowych.
Jako wykładowca Uczelni Łazarskiego zwróciłam uwagę na sytuację kobiet w nauce.
Na tle ogólnie niezadawalającej sytuacji w tej dziedzinie na promowanie zasługują uczelni przyjaznych kobietom, do których należy Uczelnia łazarskiego, której Rektorem jest Prof. Daria Nałęcz. Także Dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest kobieta Pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, a nawet większość kierowników poszczególnych Kierunków Studiów Podyplomowych (w tym ja) to też kobiety.
Ten życzliwy klimat w stosunku do nas kobiet i właściwe wykorzystanie naszego potencjału -odpowiednio do stwierdzonych prawidłowości - nie pozostał bez pozytywnego wpływu na wyniki Uczelni, która od lat przoduje w rankingach.
W istotny sposób zwiększyła się też atrakcyjność Uczelni liczona zwiększona liczba studentów i to w warunkach niżu demograficznego, który spowodował, że większość uczelni odnotowała spadek tej liczby.
W moim przypadku życzliwy klimat zaowocował pozytywnymi wynikami już 8 edycji studiów podyplomowych. Pozwolił także na zrealizowanie wielu projektów naukowych ( książkowych i innych publikacji, konferencji naukowych i inicjatyw związanych z międzynarodową współpracą).
Innym przykładem pozytywnym, który może stwarzać szanse dla kobiet jest inicjatywa Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania podpisywania przez firmy deklaracji różnorodności, której przestrzeganie i wykorzystanie potencjału kobiet prowadzi do poprawy wyników ekonomicznych firm.

Marszałkini Nowicka zwróciła się do Kobiet z podziękowanie za udział w spotkaniu i apelem o współpracę, aby można było wspólnie zmienić to co jest możliwe i spowodować, aby także Sejm był przyjazny kobietom.