Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wyróżniony za szczególne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym
Data dodania: 2011-03-19 12:06:05

Minister Sprawiedliwości wyróżniony za szczególne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym 18 marca 2011 r. Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym w tym roku zostało przyznane Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu Ministrowi Sprawiedliwości. Wręczenia statuetki dokonała Beata Mirska Piworowicz Prezes Stowarzyszenia Damy Radę i dr Krystyna Krzekotowska,Przewodniczaca Rady Naukowej Stowarzyszenia. Wrażliwość, zaangażowanie i wysokie kompetencje Pana Ministra przyczyniły się do wielu pozytywnych zmian w tej dziedzinie, w tym także zmian w ustawodawstwie, w tym w ustawie o zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Minister Sprawiedliwości wyróżniony za szczególne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym  18 marca 2011 r.

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym w tym roku zostało przyznane Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu Ministrowi Sprawiedliwości. Wręczenia statuetki dokonała  Beata Mirska Piworowicz Prezes Stowarzyszenia Damy Radę i  dr Krystyna Krzekotowska,Przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia. Wrażliwość, zaangażowanie i wysokie kompetencje Pana Ministra przyczyniły się do wielu pozytywnych zmian  w tej dziedzinie, w tym także zmian w ustawodawstwie, w tym w ustawie o zapobieganiu przemocy w rodzinie.
Będąc pod wrażeniem Pańskich działań, pragniemy wyrazić swoją wdzięczność i podziw za wysiłek włożony w niesienie pomocy najsłabszym, pokrzywdzonym przez los obywatelom – powiedziała  Beata Mirska-Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia „Damy Radę”. 

 Pomoc osobom pokrzywdzonym była i jest jednym z priorytetów resortu – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Cieszę się, że wysiłki, jakie wkładamy w poprawę losu tych osób zostały docenione. Ale przede wszystkim czuję satysfakcję wiedząc, że nasze inicjatywy rzeczywiście zmieniają na lepsze życie tych najsłabszych – dodał.
 
W trakcie spotkania wiele miejsca poświęcono rozmowie na temat jednej z najnowszych inicjatyw Ministra – uruchomieniu telefonu interwencyjno-informacyjnego (801 12 00 02).
 
Uruchomienie tej specjalnej linii było możliwe dzięki podpisanemu 29 listopada 2010 r. przez Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Porozumieniu oraz opracowaniu przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady kuratorów Procedur współpracy pomiędzy Policją i służbą kuratorską w sprawach dotyczących sprawców przemocy.
 
Inauguracja infolinii jest realizacją zapowiedzi Ministra Sprawiedliwości w zakresie utworzenia specjalnej interwencyjnej linii telefonicznej dla osób pokrzywdzonych przemocą domową ze strony uprzednio skazanych sprawców tego typu przestępstw.
W ramach zawartego 29 listopada 2010 r. Porozumienia Ministerstwo Sprawiedliwości przeszkoliło pracowników Agencji oraz konsultantów „Niebieskiej Linii” w zakresie przepisów prawa karnego materialnego, proceduralnego  wykonawczego, związanych z zakresem udzielanych interwencji oraz porad prawnych dotyczących skutków podjętych interwencji, a także doprowadziło do modernizacji bazy danych rozmów telefonicznych i interwencji będącej w dyspozycji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
           Jak relacjonuje  Joanna Dębek Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości (na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości), "Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów 29 listopada 2010 r. podpisali także dokument pod nazwą: Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej....
 ....Procedury te, jednolite dla obu służb, mają na celu umożliwienie skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie.   Procedury umożliwią także realizację noweli do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza nowe uprawnienie kuratorów z art. 12d ustawy, dotyczące wszczęcia specjalnej procedury związanej ze stanowczą reakcją organów państwa na ponowne dopuszczenie się przemocy w rodzinie przez uprzednio skazanych sprawców. Telefon interwencyjno-informacyjny prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii 801 12 00 02."
 
Przedstawicielki Stowarzyszenia „Damy Radę”  Beata Mirska - Piworowicz i  Krystyna Krzekotowska w trakcie  spotkania zwróciły uwagę Ministra na potrzebę permanetnego szkolenia  wszystkich uczestników walki  z przemocą w rodzinie, w tym policjantów i pracowników socjalnych.

Zgłosiły też postulat uruchomienia  - w interesie Obywateli - w Warszawie Europejskiej Akademii Prawa i Administracji ( na wzór tego typu Akademii w Trier, służącej starym państwom członkowskim) oraz spowodowania, aby  w  Akademii w Trier językiem wykładowym był także język polski, do  czego zobowiązał się Dyrektor tej Akademii na spotkaniu w Warszawie. 

Sprzyjałoby to realizacji priorytetu polskiej prezydencji w UE, jakim jest zwiększenie ochrony prawnej Obywateli Unii Europejskiej, a więc także, a może przede wszystkim obywateli polskich, aby zapewnić  wszystkim europejski poziom tej ochrony. 


dr Krystyna Krzekotowska
Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie