Przyrzeczenie publiczne

W dniu 19.08 przed Ratuszem (Plac Bankowy) na konferencji prasowej, kandydat na Prezydenta Warszawy z ramienia Światowego Kongresu POLAKÓW dr Krystyna Krzekotowska przedstawiła Przyrzeczenie Publiczne, którego realizacja po wyborach spowoduje zmianę zarządzania miastem na przyjazne dla Obywateli, zwłaszcza w sprawach mieszkaniowych.

Dlatego jeżeli siłą Waszego głosu będę Prezydentem Warszawy, wprowadzę – jako europejski ekspert prawa mieszkaniowego i autor licznych książek – następujące zmiany:

1. Spowoduję, aby w miejsce dotychczasowego zaniechania budowania i remontowania mieszkań nastąpiło zasadnicze przyspieszenie, przy współpracy z Polonią i prywatnymi inwestorami, w tym rozwój budownictwa specjalistycznego dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym domów wielolopokoleniowych dla rodzin spokrewnionych i niespokrewnionych, aby mogli się wzajemnie wspierać. Wszyscy wiemy, jak cudownie mieć wokół bliskie osoby.

Nie jestem gołosłowna, gdyż siłami społecznymi wspólnie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych zbudowałam pierwszy w Polsce Dom Mieszkalno-Rehabilitacyjny.

2. Wyeliminuję wieloletnie oczekiwanie przez osoby starsze lub niepełnosprawne na zamianę mieszkania np. mieszkania na 4 piętrze bez windy. Zapewnie im także realne a nie symboliczne obniżki czynszu oraz pomoc na remonty i dostosowanie mieszkań do potrzeb zwianych z ich stanem zdrowia (nie mniej niż 10.00 zł. jak realizuje to Miasto Poznań. Preferencje będą miały także matki z dziećmi dotknięte przemocą domową.

3. Spowoduję sprzedaż mieszkań na zasadach preferencyjnych, uznając że w tych domach w których mieszkania były sprzedawane, pozostali lokatorzy zgodnie z zasadą równego traktowania mają roszczenie o nabycie. Powstrzymam niedopuszczalne podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste.

4. Spowoduję, aby miasto nigdy więcej nie gnębiło Was lokatorów, wytaczając powództwa o eksmisję lecz otoczyło Was należną pomocą w sytuacjach awaryjnych i to nie tylko w odniesieniu do najmu lokali komunalnych ale także w przypadku wynajmowania mieszkań od prywatnych właścicieli. Uczynię to tak samo konsekwentnie i skuteczne, jak zawsze Was broniłam przed krzywdzącą Was władzą w procesach, w moich książkach i innych publikacjach, czy programach interwencyjnych. Jak to uczyniłam w przypadku tysięcy procesów w obronie najemców mieszkań zakładowych b. Huty Warszawa.

5. Nie dopuszczę do bezprawnego pozbawiania mieszkańców Warszawy uprawnień meldunkowych lub odmawiania meldunku członków rodziny np. z powodu krótszego lub dłuższego pobytu za granicą. Nie będzie bezpodstawnego uznawania, że wymaga to zgody urzędnika, podczas gdy o stałym miejscu pobytu oraz składzie rodziny decyduje sam zainteresowany i nie jest to podnajmowanie lokalu.

6. Spowoduję, aby urzędy w Warszawie w razie wątpliwości interpretowały prawo na korzyść obywateli, a nie na niekorzyść, jak dotychczas.

7. Zapewnię realną pomoc i ochronę najemcom w domach reprywatyzowanych, doprowadzając do wyeliminowania złego prawa i krzywdzenia zarówno prawowitych właścicieli jak i najemców. To jest poparte n konkretnym projektem ustawy i uchwały Rady miasta wypracowanym wspólnie z organizacjami pozarządowymi.

8. Planuję zorganizowanie cyklicznych spotkań z mieszkańcami i okolic z moim osobistym udziałem aby dostrzec i wspólnie rozwiązać najbardziej indywidualne potrzeby mieszkańców.

9. Moim marzeniem jest, żeby zarówno petenci, jak i osoby zajmujące urzędowe stanowiska wzajemnie się szanowały i znajdowały dobre rozwiązania i szybkie rozwiązania. Dołożę starań aby nasze kadry miały możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, aby były uwrażliwione na potrzeby każdego mieszkańca. Empatią można zdziałać cuda.

10. Sprawię, aby konsultacje społeczne były realne a nie pozorne odbywane np. w czasie gdy mieszkańcy są w pracy. Aby decyzje były podejmowane wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli Aby wszystkie spory były załatwiane w drodze mediacji i kończyły się ugodowo.

www.swiatowykongrespolakow.pl