Program dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy, KW Światowego Kongresu Polaków


1. Mieszkania dla rodzin i singli – dla młodych i starszych

Rozwinę program budownictwa mieszkaniowego oraz rewitalizacji Miasta Warszawy, w tym budowę domów wielopokoleniowych i innych form budownictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych i starszych, w oparciu o współpracę z inwestorami prywatnymi. W tym celu uruchomię zaniedbane dotąd partnerstwo publiczno-prywatne i będę przekazywać grunty pod budowę prywatnym właścicielom, tak jak to ma miejsce w innych europejskich państwach (np. w Rzymie lub Berlinie). Grunty będę przekazywać zarówno deweloperom, jak i spółdzielniom mieszkaniowym.

Obydwu tym grupom inwestorów zapewnię możliwości rozwojowe takie, jakie stwarzają najlepsze wzorce na całym świecie.

Trzeba pamiętać o cenionej na całym świecie spółdzielczej formie gospodarowania, gdyż im więcej spółdzielczości, tym większy rozwój gospodarczy. Spółdzielcze formy gospodarowania są szkołą demokracji i zapobiegają wywoływaniu (przez spekulantów) kryzysów gospodarczych.

Przyznam obniżki czynszu do 50% oraz środki na remont i dostosowanie mieszkań dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych tak, jak to czyni Prezydent Miasta Poznania, w którym na UAM ukończyłam studia prawnicze i uzyskałam stopień doktora nauk prawnych.

Kontynuowana będzie sprzedaż lokali komunalnych na preferencyjnych zasadach, takich, jakie obowiązywały przed wprowadzeniem niekorzystnych dla najemców lokali komunalnych zmian.

Jeżeli choć jeden lokal w danym budynku zostanie sprzedany, to zgodnie z zasadą równego traktowania obywateli uznam, że pozostali najemcy mają roszczenie o nabycie na takich samych zasadach.

Spowoduję, że Miasto Warszawa przejmie obowiązek płacenia czynszu lub innych opłat (także zaległych wobec prywatnego właściciela, dewelopera, czy spółdzielni mieszkaniowej), jeżeli zaległość czynszowa lub w innych opłatach wyniknie z powodu sytuacji losowych. Zapobiegnie to eksmisji i bezdomności, powodującej tragedie rodzin i dzieci. Miasto Warszawa uniknie dzięki temu znacznie wyższych kosztów ponoszonych na wychodzenie z bezdomności.

Zabronię stosowanej obecnie praktyki wynajmowania adwokatów za pieniądze podatników w celu gnębienia obywateli i wytaczania przeciwko nim powództwa sądowego. Służebna wobec obywateli władza nie może tego czynić. Nie może też windować czynszu za lokale użytkowe, doprowadzając firmy do bankructwa. Potem takie lokale stoją puste i nie są udostępniane nawet organizacjom pozarządowym.

Ponadto wycofam już wniesione, niedopuszczalne pozwy miasta przeciwko jego własnym mieszkańcom. W powstałą lukę wprowadzę narzędzia prawne, jakimi są mediacje i ugody.

Na rzecz mojej wiarygodności przemawiają nie słowa, lecz realne czyny i to wykonane głównie siłami społecznymi. Nie miałam takich możliwości jak rządzący kandydaci, którzy mimo tych możliwości – nic w tej materii nie zrobili.

Moje osiągnięcia to m.in. zbudowanie i prowadzenie Domu Fundacji Pomocna Dłoń dla niepełnosprawnych dzieci, współpraca przy koncepcji prawno-architektonicznej Domów Wielopokoleniowych dla niespokrewnionych rodzin i osób niepełnosprawnych, współautorstwo Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego, obrona przed eksmisją tysięcy lokatorów, w tym najemców mieszkań zakładowych byłej Huty Warszawa, autorstwo licznych książek i innych publikacji poświęconych ochronie prawnej lokatorów, właścicieli i członków spółdzielni przed bezprawnym pozbawianiem ich tytułu prawnego do dachu nad głową. Ponadto przyczynienie się, jako promotor prac magisterskich oraz kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego do wykształcenia kompetentnej kadry dla rynku mieszkaniowego i urzędów, która nie jest w pełni wykorzystana z powodu obsadzania stanowisk nie według kwalifikacji i wrażliwości na potrzeby mieszkańców Warszawy, lecz według klucza partyjnego i znajomości.


2. W sprawie komunikacji i zapobiegania smogowi oraz korkom ulicznym

Wprowadzę objazdy dla tirów i bezpłatną komunikację w Warszawie, aby uskutecznić profilaktykę zdrowotną, zapobiec smogowi i zlikwidować korki uliczne.
Obecny stan rzeczy odbija się ujemnie na komforcie życia Warszawiaków, na ich zdrowiu, pracy i działalności gospodarczej.

Regulację ruchu samochodowego i rozbudowę metra przeprowadzę zgodnie z ustaleniami fachowców od ruchu drogowego, a nie laików z partyjnego klucza. Uwzględnię walory szynowej komunikacji naziemnej, jak to ma miejsce w Berlinie.

Dysponuję zapleczem eksperckim i mam gotowe projekty dzięki uczestnictwie i organizowaniu międzynarodowej i ogólnopolskiej współpracy m.in., jako współzałożyciel i członek władz wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, w tym Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Ekologii, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej Urzędu Miasta, a także wieloletniej pracy na stanowisku radcy prawnego Prezydenta Miasta oraz Radcy Ambasady Polskiej w Berlinie.


3. W dziedzinie gospodarki

Powyższe dwa punkty programu mają istotne znaczenie także dla rozwoju gospodarki.
Jako Prezydent m. st. Warszawy usunę wszelkie bariery rozwoju gospodarczego, wykorzystując mój dorobek ze współpracy z Krajową Izba Gospodarczą i wieloma organizacjami pozarządowymi.

Wykorzystam nadto doświadczenia i dorobek Zespołu Interwencyjno-Prawnego Światowego Kongresu Polaków oraz działającej pod moim kierownictwem Światowej Akademii Prawa, powołanej przez Światowy Kongres Polaków. Z doświadczeń tych wynika, że największą barierą rozwoju gospodarczego są niekompetentni i nieprzyjaźni urzędnicy, interpretujący prawo na niekorzyść firm i obywateli zamiast (zgodnie z wyraźnym przepisem zmienionego kodeksu postępowania administracyjnego) stosowania zasady “w razie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obywateli”.

Dla sprawnego załatwiania spraw obywateli i podmiotów gospodarczych i właściwej relacji “władza – obywatel” wprowadzę system permanentnych treningów i szkoleń.
Będę premiowała pracowników urzędu za kompetentne i pozytywne załatwianie spraw obywateli a nie za decyzje negatywne i koneksje.

Położę kres gnębieniu i niszczeniu ludzi krzywdzącymi decyzjami administracyjnymi, a zwłaszcza doprowadzaniu podatników do bankructwa bezpodstawnym nękaniem i domiarami podatkowymi.


4. W dziedzinie reprywatyzacji

Dotychczasowe formy reprywatyzacji krzywdziły zarówno prawowitych właścicieli jak i lokatorów. Na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzę ją skutecznie.

Jednocześnie dopilnuję, aby w procesie reprywatyzacji uszanowano prawa obydwu wspomnianych grup. Dysponuję gotowymi projektami ustaw oraz uchwał Rady m.st. Warszawy. Współtworzyłam je przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, zarówno właścicielskimi jak i lokatorskimi.

Jeśli nie da się tego celu zrealizować w formie ustaw (z powodu skonfliktowania politycznych opcji, co ma obecnie miejsce) przeprowadzę to w formie prawa miejscowego, czyli w formie uchwał Rady m.st. Warszawy, tak jak to miało miejsce na Bielanach, gdy byłam radną i wiceprzewodniczącą Rady.

Ochronę lokatorów przez przyznanie im lokali zamiennych lub dopłaty do czynszu.

Raz na zawsze usunę krzywdy historyczne oraz przyczyny spekulacji reprywatyzowanymi mieszkaniami i domami, a nie tylko ich skutki, jak to się dzieje obecnie.


5. W sprawie godnych odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec

Udzielę wsparcia mieszkańcom Warszawy w dochodzeniu godnych odszkodowań za zniszczenia i straty wojenne od Republiki Federalnej Niemiec, w tym bezpłatną pomoc prawną.

Jako wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników i uczestnik wielu innych bilateralnych form współpracy polsko-niemieckiej (także w charakterze Radcy Ambasady Polskiej w Berlinie) przeprowadzę i zrealizuję to zadanie przy współpracy i z aprobatą polskich i niemieckich obywateli, którzy – w przeciwieństwie do zobojętniałych na ludzkie cierpienia polityków i dyplomatów – pragną rzeczywistego i pełnego pojednania między naszymi sąsiedzkimi narodami.
Takie pojednanie wymaga rekompensaty krzywd dla milionów polskich rodzin, a zwłaszcza krzywd i cierpień Warszawiaków szczególnie mocno pokrzywdzonych przez Niemców.

Już teraz spowodowałam wniesienie do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszych pozwów odszkodowawczych przeciwko Republice Federalnej Niemiec.

Szczegółowa informacja na mojej konferencji prasowej w dniu 7.09. 2018 r. godz. 11.00 przed gmachem Sadu Okręgowego w Warszawie ul. Al. Solidarności 127.


Wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli

Jest to strategia uwzględniająca światowe standardy ochrony prawnej i rzeczywistą partycypację obywatelską a nie jej namiastkę i pozorne konsultacje (często w godzinach pracy, aby uniemożliwić uczestnictwo pracującym Warszawiakom).

Strategia mediacji i ugodowego kończenia sporów spowoduje, że Sądy Warszawskie nie będą “zawalone” wynikającymi z błędów władzy niepotrzebnymi sprawami.
To wyeliminuje marnotrawstwo środków przeznaczanych na niepotrzebne często kilkunastoletnie procesy kończące się wygraną obywateli dzięki niezawisłym sądom, ale po latach cierpień jak na to wskazuje wiele kazusów (kazus Komendy). Zmniejszą się tym samym koszty zarządzania miastem. Przede wszystkim jednak mieszkańcy Warszawy unikną ruiny życia rodzinnego, stresów i cierpień z powodu uwikłania w wieloletnie procesy.

Uwolniona energia Warszawiaków, a także pracowników urzędów zostanie skierowana na współpracę i rozwój oraz troskę o rodzinę.

Będę dla Was Szanowni Mieszkańcy Warszawy zawsze dostępna i będę spotykać się z Wami i reprezentującymi Wasze interesy i prawa organizacjami pozarządowymi (wszystkimi, a nie tylko wybranymi) na regularnie organizowanych otwartych zebraniach z moim osobistym uczestnictwem.

Jeśli tego chcecie. Jeżeli chcecie takiej zmiany Szanowni Mieszkańcy Warszawy, proszę o oddanie głosu na mnie, jako kandydata na Prezydenta Warszawy, oraz na kandydatów do Rady m.st. Warszawy, KW Światowego Kongresu Polaków.

 

dr Krystyna Krzekotowska
Kandydat na Prezydenta Warszawy
Kandydat radną Rady m.st. Warszawy w Okręgu V (Bielany Żoliborz)